Монгол Бодлогын Сан

Эх хэлээрээ суралцаж, эх хэлээрээ мэдлэгээ түгээе.

Тригонометр

Давхар өнцөг, хагас өнцгийн томьёо
Илэрхийллийг хялбарчил
Нийлбэр, ялгаврыг үржвэрт хувиргах томьёо
Нийлбэр, ялгаврын синус, косинусын томьёо
Нийлбэр, ялгаврын тангес, котангесийн томьёо
Секанс, косеканс, котангес функцүүд
Тригонометр функцийн тодорхойлолт, утга
Тригонометрийн адилтгал
Тригонометрийн илэрхийлэл
Тригонометрийн тойрог, өнцгийн хэмжээ
Тригонометрийн урвуу функцийн утгууд
Туслах өнцөг оруулах арга
Универсал орлуулга
Үндсэн адилтгал
Үржвэрийг нийлбэр, ялгаварт хувиргах томьёо
Эмхэтгэлийн томьёо

Давхар өнцөг, хагас өнцгийн томьёо

$\tg\alpha=\dfrac15$ бол $\cos2\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha=\sqrt{0.2}$ бол $\cos(2\alpha-\pi)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\alpha=0.5$ бол $3\tg2\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac12$ бол $\cos\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sqrt2\cos22.5^{\circ}\sin22.5^{\circ}$-ийг ол.
$\cos\alpha=\dfrac{7}{18}$ ба $\alpha\in\Big(0;\dfrac{\pi}{2}\Big)$ бол $21\cos\dfrac{\alpha}{2}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=-\dfrac45$ ба $\pi< \alpha< \dfrac{3\pi}{2}$ бол $\sin\dfrac{\alpha}{2}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=a$ ба $\alpha\in\Big[\dfrac{\pi}{2},\pi\Big]$ бол $\ctg\dfrac{\alpha}{2}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\ctg\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac32$ бол $\tg\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg(\pi+\alpha)=-3$ бол $\sin4\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos2\alpha=-0.28$ ба $\alpha\in\Big(\dfrac{\pi}{2};\pi\Big)$ бол $\ctg\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos2\alpha=\dfrac13$ бол $\tg\alpha\cdot\ctg\Big(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=a$ ба $\alpha\in\Big(\pi;\dfrac{3\pi}{2}\Big)$ бол $\ctg\dfrac{\alpha}{2}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin2\alpha=\dfrac13$ бол $\tg^2\Big(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=a$ ба $\alpha\in\Big(0;\dfrac{\pi}{4}\Big)$ бол $\sin2\alpha$, $\cos\Big(2\alpha+\dfrac{\pi}{4}\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha=\dfrac14$ ба $\dfrac{\pi}{2}< \alpha< \pi$ бол $\tg(2\alpha)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin2\alpha=-0.6$ ба $135^{\circ}< \alpha< 180^{\circ}$ бол $\sin4\alpha$, $\cos4\alpha$, $\tg4\alpha$, $\ctg4\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin(\alpha-90^{\circ})=\dfrac{5}{13}$ ба $\sin\alpha< 0$ бол $\tg2\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\alpha=0.3$ бол $\dfrac{1-\cos2\alpha+\sin2\alpha}{1+\cos2\alpha+\sin2\alpha}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\dfrac{\alpha}{2}=2$ бол $\dfrac{2\sin\alpha-\sin2\alpha}{2\sin\alpha+\sin2\alpha}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\Big(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\Big)=5$ бол $A=\cos2\alpha+\sin2\alpha\tg\alpha+\ctg\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha=-\dfrac{2}{\sqrt{11}}$ бол $\tg^22\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos x=0.5$ бол $\ctg^2(630^{\circ}+2x)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\ctg x=-\dfrac45$ бол $\dfrac{\sin4x\cdot\cos2x }{(1+\cos2x)(1+\cos4x)}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\dfrac{\alpha}{2}=\dfrac12$ бол $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin2\alpha=-\dfrac{1}{\sqrt6}$ бол $\tg^{-2}(\dfrac{\pi}{2}+4\alpha)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin2x=3^{-\frac12}$ бол $\dfrac{\sin^2(4x-540^{\circ})}{\cos^2(4x-540^{\circ})}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$4\sin^2\alpha+3\sin2\alpha=4\cos^2\alpha $ ба $\dfrac{\pi}{2}< \alpha< \pi$ бол $\sin2\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac12$ бол $\sin2\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\alpha$, $\beta$ нь параллелограммын хөрш өнцгүүд ба $\dfrac{\sqrt3}{2}(\sin\alpha+\sin\beta)=\sin(\alpha-\beta)$ бол $\alpha$, $\beta$-г ол.
$\cos^2\dfrac{x}{2}=a^2$ ба $x\in(\pi,\dfrac{5\pi}{4})$ бол $\sin2x$-г ол.
$\ctg^2\alpha-3\ctg\alpha-10=0$ ба $0< \alpha< \dfrac{\pi}{4}$ бол $\dfrac{174}{3+4\cos2\alpha}$-г ол.
$\tg\dfrac{\alpha}{2}=1$ бол $\sqrt{\dfrac{2\sin\alpha-\sin2\alpha}{2\sin\alpha+\sin2\alpha}}$-г ол.
$\alpha$-ийн ямар утганд $2\sin\alpha=\sin2\alpha$ байх вэ?
$1$ радиустай тойрог багтаасан зөв $n$ өнцөгтийн $(n\geq 3)$ периметрийг $2a_n$, мөн 1 радиустай тойрогт багтсан зөв $n$ өнцөгтийн периметрийг $2b_n$ гэе.
 1. $a_n$, $b_n$-г $n$-ээр илэрхийл.
 2. $0^{\circ}< \theta< 90^{\circ}$ үед дараах тэнцэтгэл биелэгдэхийг харуул. $$\sin \theta=\dfrac{\tg\theta}{\sqrt{1+\tg^2\theta}}, \tg\dfrac{ \theta}2=\dfrac{\tg\theta}{1+\sqrt{1+\tg^2\theta}}.$$
 3. $a_{12}$, $b_{12}$-ийн утгыг ол.
 1. $90^{\circ}< \alpha< 180^{\circ}$, $\sin\alpha=\dfrac 35$ бол $\cos2\alpha$, $\sin2\alpha$, $\tg\dfrac{\alpha}{2}$-ийн утгыг ол.
 2. $t=\tg\dfrac{\theta}{2}$ бол дараах адилтгалыг батал. $$\sin\theta=\dfrac{2t}{1+t^2}, \cos\theta=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}, \tg\theta=\dfrac{2t}{1-t^2}.$$
$\sin 22.5^{\circ}$, $\cos 22.5^{\circ}$, $\tg 22.5^{\circ}$ утгыг ол.
$0^{\circ}< \alpha< 180^{\circ}$, $\cos\alpha=\dfrac 5{13}$ бол $2\alpha$, $\dfrac{\alpha}{2}$-ийн $\sin$, $\cos$, $\tg$-г ол.
$\sqrt3(1-2\sin^2735^{\circ})$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $-1.5$     B. $-1$     C. $0$     D. $1$     E. $1.5$    
$\tg\Big(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\Big)=\dfrac12$ бол $\sin2\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $\dfrac45$     B. $\dfrac14$     C. $-\dfrac45$     D. $-\dfrac14$     E. $\dfrac15$    
Хэрэв $\cos\beta=\dfrac{10}{11}$ ба $270^\circ\le\beta\le360^\circ$ бол $\sin2\beta\cdot\cos\beta$ тоон утгыг ол.

A. $\dfrac{200\sqrt{21}}{1331}$     B. $\dfrac{100\sqrt{21}}{121}$     C. $\dfrac{200\sqrt{21}}{121}$     D. $-\dfrac{200\sqrt{21}}{1331}$     E. $-\dfrac{100\sqrt{21}}{121}$    
$8\cdot\cos10^\circ\cdot\cos20^\circ\cdot\cos40^\circ$ хялбарчил.

A. $\tg 10^\circ$     B. $2\tg10^\circ$     C. $2\ctg10^\circ$     D. $\frac12\ctg10^\circ$     E. $\ctg10^\circ$    
$\tg\alpha=\dfrac12$ бол $\cos 2\alpha=?$

A. $0.6$     B. $\dfrac{3}{4}$     C. $\dfrac{4}{3}$     D. $\dfrac{4}{5}$     E. $-\dfrac{4}{5}$    
$\tg 20^\circ=a$ бол $\cos 40^\circ$ аль нь вэ?

A. $\dfrac{2a}{1+a^2}$     B. $\dfrac{1-a^2}{1+a^2}$     C. $\dfrac{1}{\sqrt{1-a^2}}$     D. $\dfrac{1}{\sqrt{1+a^2}}$     E. $\dfrac{1}{1+a^2}$    
$\sin22.5^\circ$-ийн утгыг ол.

A. $\sqrt2-1$     B. $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt2}}{2}$     C. $\dfrac{\sqrt{2+\sqrt2}}{2}$     D. $0.67$     E. $\sqrt{3}-\sqrt{2}$    
$\sin^440^\circ-\cos^440^\circ=?$

A. $\cos80^\circ$     B. $\sin80^\circ$     C. $\cos100^\circ$     D. $\sin100^\circ$     E. $1$    
$\dfrac{1-\cos 25^{\circ}+\cos 50^{\circ}}{\sin 50^{\circ}-\sin 25^{\circ}}-\tg 65^{\circ}$ илэрхийллийг хялбарчил.

A. $0$     B. $-1$     C. $1$     D. $0.5$     E. $-0.5$    
$\dfrac{\pi}{4}< x< \dfrac{\pi}{2}$ ба $\sin 2x=\dfrac 35$ бол $\tg x=?$

A. $3$     B. $2$     C. $\dfrac 32$     D. $\dfrac 52$     E. $1$    
$\pi< x< \dfrac{5\pi}{4}$ ба $\tg 2x=\dfrac 34$ бол $\cos x=?$

A. $-\frac3{\sqrt{10}};$     B. $-\frac 2{\sqrt{5}};$     C. $-\frac4{\sqrt{10}};$     D. $-\frac 3{2\sqrt{5}};$    
$8\cos^4x-\cos 4x=1$ тэгшитгэл $-\dfrac 43< x< 5$ нөхцөлийг хангадаг хэдэн шийдтэй вэ?

A. $5$     B. $4$     C. $3$     D. $2$     E. $1$    
$\dfrac{1-(\sin 20^\circ-\cos20^\circ)^2}{\cos40^\circ+\sin^220^\circ}$ илэрхийллийг хялбарчлаарай.

A. $3\tg20^\circ$     B. $2\ctg20^\circ$     C. $2\ctg40^\circ$     D. $2\tg20^\circ$     E. $2\tg40^\circ$    
$2\sin^215^\circ\cdot\ctg15^\circ=?$

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{\sqrt3}2$     C. $\dfrac14$     D. $\dfrac{\sqrt3}4$     E. $1$    
$\alpha$ нь $180^\circ<\alpha<270^\circ$ ба $\sin\alpha=-\dfrac{\sqrt5}{3}$ байх өнцөг бол $\tg\dfrac{\alpha}{2}$ хэд вэ?

A. $\dfrac{1-\sqrt5}{2}$     B. $-\sqrt5$     C. $\dfrac{\sqrt5-1}{2}$     D. $\sqrt5$     E. $3$    
$\sin\alpha+\cos\alpha=m$ бол $\sin2\alpha=?$

A. $m^2$     B. $m^2-1$     C. $\dfrac{m^2-1}{2}$     D. $-\dfrac{m^2-1}{2}$     E. $1-m^2$    
$\sin^2\dfrac{3\pi}{8}-\cos^2\dfrac{3\pi}{8}=?$

A. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     B. $-1$     C. $0$     D. $-\dfrac{\sqrt2}{2}$     E. $1$    
$2\cos^215^\circ\cdot\tg15^\circ=?$

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{\sqrt3}2$     C. $\dfrac14$     D. $\dfrac{\sqrt3}4$     E. $1$    
$\alpha$ нь $180^\circ<\alpha<270^\circ$ ба $\cos\alpha=-\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ байх өнцөг бол $\tg\dfrac{\alpha}{2}$ хэд вэ?

A. $\dfrac{\sqrt5+1}{2}$     B. $-\dfrac{\sqrt5+1}{2}$     C. $\dfrac{\sqrt5-1}{2}$     D. $\dfrac{1-\sqrt5}{2}$     E. $3$    
$\sin\alpha=\dfrac23$ бол $\cos2\alpha=?$

A. $\dfrac13$     B. $\dfrac19$     C. $-\dfrac13$     D. $-\dfrac19$     E. $\dfrac29$    
$\cos\theta\cdot\sin\theta=-\dfrac14$, $45^\circ <\theta<135^\circ$ бол $\cos\theta-\sin\theta$ ол.

A. $\dfrac{\sqrt3}{\sqrt2}$     B. $-\dfrac{\sqrt6}{2}$     C. $0$     D. $1$     E. $\dfrac23$    
$4\sin\varphi\cos\varphi\cos2\varphi$ хялбарчил.

A. $\cos4\varphi$     B. $\sin2\varphi$     C. $\cos2\varphi$     D. $\sin4\varphi$     E. $\frac12\sin4\varphi$    
$\dfrac{\pi}2\leq\theta\leq\pi$ байх $\theta$-ийн хувьд $\cos^2\theta-\sin^2\theta=\dfrac13$ бол $\tg\theta$-г ол.

A. $\sqrt2$     B. $\dfrac1{\sqrt2}$     C. $1$     D. $-\dfrac1{\sqrt2}$     E. $-\sqrt2$    
$\dfrac{\pi}2\leq\theta\leq\pi$ байх $\theta$-ийн хувьд $\sin^2\theta-\cos^2\theta=\dfrac13$ бол $\tan\theta$-г ол.

A. $\sqrt2$     B. $\frac1{\sqrt2}$     C. $1$     D. $-\frac1{\sqrt2}$     E. $-\sqrt2$    
$2\cos^222.5^\circ-1$ илэрхийллийн утгыг тооцоолоорой.

A. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     B. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     C. $\dfrac{1}{2}$     D. $\dfrac{1-\sqrt2}{4}$     E. $\dfrac{1+\sqrt2}{4}$    
$1-2\sin^222.5^\circ$ илэрхийллийн утгыг тооцоолоорой.

A. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     B. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     C. $\dfrac{1}{2}$     D. $\dfrac{1-\sqrt2}{4}$     E. $\dfrac{1+\sqrt2}{4}$    
$1-2\sin^215^\circ$ илэрхийллийн утгыг тооцоолоорой.

A. $\dfrac{1}{2}$     B. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     C. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     D. $\dfrac{1+\sqrt3}{2}$     E. $\dfrac{1-\sqrt3}{2}$    
$2\cos^215^\circ-1$ илэрхийллийн утгыг тооцоолоорой.

A. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     B. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     C. $\dfrac{1}{2}$     D. $\dfrac{1-\sqrt3}{2}$     E. $\dfrac{1+\sqrt3}{2}$    
$1-2\sin^215^\circ$ илэрхийллийн утгыг тооцоолоорой.

A. $\dfrac{1}{2}$     B. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     C. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     D. $\dfrac{1+\sqrt3}{2}$     E. $\dfrac{1-\sqrt3}{2}$    
$2\sqrt3(1-2\sin^2735^{\circ})$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $-3$     B. $3$     C. $0$     D. $2$     E. $-2$    
$2\sqrt3(1-2\cos^2735^{\circ})$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $-3$     B. $-2$     C. $0$     D. $2$     E. $3$    
$2\cos^275^\circ\cdot\tg75^\circ=?$

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{\sqrt3}2$     C. $1$     D. $\dfrac{\sqrt3}4$     E. $\dfrac14$    
$2\cos^222.5^\circ\cdot\tg22.5^\circ=?$

A. $1$     B. $\dfrac{\sqrt2}2$     C. $\dfrac12$     D. $\dfrac{\sqrt3}4$     E. $\dfrac14$    
$90^\circ<\alpha< 180^\circ$ $\cos \alpha=-\dfrac{4}{5}$ бол $\sin 2\alpha$ ол.

A. $1$     B. $\dfrac{3}{5}$     C. $-\dfrac{24}{25}$     D. $\dfrac{24}{25}$     E. $-\dfrac{3}{5}$    
$\sin^480^\circ-\cos^480^\circ=?$

A. $\cos20^\circ$     B. $\sin20^\circ$     C. $\cos80^\circ$     D. $\sin80^\circ$     E. $0$    
$\bar{a}(2;3)$ ба $\bar{b}(4;-8)$ векторуудын хоорондох өнцөг $\alpha$ гэвэл $1+\cos2\alpha=\dfrac{\fbox{cd}}{\fbox{ab}}$ байна.

Илэрхийллийг хялбарчил

$\tg\alpha=3$ бол $\dfrac{2\sin2\alpha-3\cos2\alpha}{4\sin2\alpha+5\cos2\alpha}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$A=\sin\dfrac{\pi}{7}\cdot\sin\dfrac{2\pi}{7}\cdot\sin\dfrac{3\pi}{7}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{1-\tg2\alpha+\tg^22\alpha}{1-\ctg2\alpha+\ctg^22\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил.

A. $\tg^22\alpha$     B. $\sin2\alpha$     C. $\cos2\alpha$     D. $\ctg\alpha$     E. $1$    
$(3+\sqrt5)\sin^218^\circ=?$

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     C. $\dfrac14$     D. $2\sqrt3$     E. $1$    
$\cos^235^{\circ}+\cos^225^{\circ}-\cos^25^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $\dfrac 12$     B. $\dfrac 23$     C. $\dfrac 34$     D. $\dfrac 13$     E. $\dfrac 14$    
$\dfrac{\sin10^\circ+\sin20^\circ}{1+\cos 10^\circ+\cos 20^\circ}\cdot\ctg10^\circ$-ийг хялбарчил.

A. $\sin10^\circ$     B. $\tg^210^\circ$     C. $\dfrac12$     D. $1$     E. $\dfrac32$    
$\dfrac{\sin36^\circ+\sin18^\circ}{1+\cos18^\circ+\cos36^\circ}\cdot\ctg18^\circ$ хялбарчил.

A. $\sin18^\circ$     B. $\tg^218^\circ$     C. $\dfrac12$     D. $1$     E. $\dfrac32$    
$\dfrac{\sin72^\circ+\sin36^\circ}{1+\cos 36^\circ+\cos 72^\circ}\cdot\ctg36^\circ$-ийг хялбарчил.

A. $\sin36^\circ$     B. $\tg^236^\circ$     C. $\dfrac12$     D. $1$     E. $\dfrac32$    
$\dfrac{\sin14^\circ+\sin7^\circ}{1+\cos 7^\circ+\cos 14^\circ}\cdot\ctg7^\circ$-ийг хялбарчил.

A. $\sin7^\circ$     B. $\tg^27^\circ$     C. $\dfrac12$     D. $1$     E. $\dfrac32$    
$(7+3\sqrt5)\sin^418^\circ=?$

A. $1$     B. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     C. $\dfrac14$     D. $\dfrac12$     E. $\dfrac18$    
$2\cos^275^\circ\cdot\tg75^\circ=?$

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{\sqrt3}2$     C. $1$     D. $\dfrac{\sqrt3}4$     E. $\dfrac14$    
$2\cos^222.5^\circ\cdot\tg22.5^\circ=?$

A. $1$     B. $\dfrac{\sqrt2}2$     C. $\dfrac12$     D. $\dfrac{\sqrt3}4$     E. $\dfrac14$    
$\dfrac{\sin2\alpha+\sin6\alpha+\sin10\alpha}{\cos2\alpha+\cos6\alpha+\cos10\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил.

A. $\tg6\alpha$     B. $0$     C. $\cos2\alpha$     D. $2$     E. $\sin10\alpha$    
$\dfrac{\sqrt{2} \cos\alpha -2\cos(45^\circ +\alpha)}{2\sin (45^\circ +\alpha)-\sqrt{2}\sin\alpha}$ хялбарчил.

A. $0$     B. $10$     C. $1$     D. $\ctg \alpha$     E. $\tg \alpha$    

Нийлбэр, ялгаврыг үржвэрт хувиргах томьёо

$\alpha$, $\beta$ нь параллелограммын хөрш өнцгүүд ба $\dfrac{\sqrt3}{2}(\sin\alpha+\sin\beta)=\sin(\alpha-\beta)$ бол $\alpha$, $\beta$-г ол.
$\sin\left(x-\dfrac\pi6\right)-\sin\left(x+\dfrac{2\pi}3\right)=\cos\left(x+\dfrac\pi4\right)$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin3x+\sin7x=2\sin5x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x+\sin3x=\sin2x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin3x=\cos x-\sin x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x-\sin3x=\sin4x-\sin2x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x-\sin3x-\sin5x+\sin7x=0$ тэгшитгэлийн $[0^\circ,360^\circ]$ муж дахь шийдийн тоог ол.
$\cos x-\sin\left(5x+\dfrac{3\pi}2\right)=\sqrt3\cos(3x+\pi)$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos5x-\sin\left(3x-\dfrac\pi2\right)=\sqrt2\cos(4x+3\pi)$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin3x-\sin7x=\sqrt3\sin2x$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos8x-4\sin6x-\cos4x=0$ тэгшитгэлийн $\big[\dfrac\pi2,\dfrac{5\pi}4\big]$ муж дахь шийдүүдийн нийлбэрийг градусаар илэрхийл.
$\sin x+\cos x=\sin3x+\cos3x=0$ тэгшитгэлийн хамгийн их сөрөг шийдийг градусаар илэрхийл.
$\sin x+\sin2x+\sin3x+\sin4x=0$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos 2x+\cos4x+\cos x=0$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin2x+\sin3x+\sin5x=1$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin(x+30^\circ)+\cos(x=60^\circ)=1+\cos2x$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos5x-\cos3x+\sin2x=0$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x+\sin2x+\sin3x=\cos x+\cos2x+\cos3x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin3x=\sin2x+\sin x, \dfrac\pi2< x< \pi$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos5x+\cos7x=\cos(\pi+6x)$ тэгшитгэлийг бод.
$\sqrt{3}\sin2x+\cos x=\cos9x$ тэгшитгэлийн $\big[0,\dfrac{\pi}3\big]$ муж дахь шийдийн тоог ол.
$\sin3x-\sin4x-\cos7x=1$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin(3\pi2^x)=\cos(\pi2^x)-\sin(\pi2^x)$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos6x=2\sin\left(\dfrac{3\pi}2+2x\right)$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin9x=2\sin3x$ тэгшитгэлийг бод.
$\dfrac{\cos x-\sin2x}{\cos3x}=1$ тэгшитгэлийг бод.
Дараах утгыг ол.
 1. $\cos 15^{\circ}-\cos 75^{\circ}$
 2. $\sin40^{\circ}\cdot\cos70^{\circ}\cdot \sin 80^{\circ}$
Нийлбэр, үржвэрийн томъёог хэрэглэж, дараах утгыг ол.
 1. $\sin 75^{\circ}\cdot \cos 15^{\circ}$
 2. $\cos 45^{\circ}\cdot \sin 75^{\circ}$
 3. $\sin 105^{\circ}\cdot \sin 45^{\circ}$
 4. $\cos45^{\circ}\cdot \cos 75^{\circ}$
 5. $\sin 75^{\circ}+\sin 15^{\circ} $
 6. $\sin 75^{\circ}-\sin 15^{\circ}$
 7. $\cos 105^{\circ}+\cos 15^{\circ}$
 8. $\cos 105^{\circ}-\cos 15^{\circ}$
Илэрхийллийг хялбарчил.

 1. $\sin20^{\circ}\cdot \sin 40^{\circ}\cdot \sin80^{\circ}$

 2. $\cos 10^{\circ}+\cos 110^{\circ}+\cos 230^{\circ}$
$\sin75^\circ+\sin15^\circ=?$

A. $\dfrac{\sqrt6}{2}$     B. $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$     C. $1$     D. $\dfrac{\sqrt6+1}{2}$     E. $\dfrac{\sqrt{3}+1}{4}$    
$\sin 87^{\circ}-\sin 59^{\circ}-\sin93^{\circ}+\sin61^{\circ}$-илэрхийллийг хялбарчил.

A. $\sin89^{\circ}$     B. $\sin 1^{\circ}$     C. $\cos29^{\circ}$     D. $\cos61^{\circ}$     E. $1$    
$\cos115^{\circ}-\cos 35^{\circ}+\cos65^{\circ}+\cos 25^{\circ}$ илэрхийллийг хялбарчил.

A. $\cos5^{\circ}$     B. $\sin5^{\circ}$     C. $\cos15^{\circ}$     D. $\sin 35^{\circ}$     E. $\sin105^\circ$    
$1+\sin x, \sin^2 x, 1+\sin 3x$ нь $x$-ийн ямар утганд арифметик прогрессийн дараалсан гурван гишүүн болох вэ?

A. $\dfrac{\pi}{2}+2\pi k, \pm\dfrac{\pi}{3}+2\pi k$     B. $(-1)^{k}\dfrac{\pi}{6}+\pi k, \dfrac{\pi}{2}+\pi k$     C. $(-1)^{k+1}\dfrac{\pi}{3}+\pi k; \pi +2\pi k$     D. $\dfrac{\pi}{2}+\pi k, \dfrac{\pi}{6}+\pi k$     E. $\dfrac{\pi}{2}+\pi k, (-1)^{k+1}\dfrac{\pi}{6}+\pi k$    
$1+\cos x, \cos^2 x, 1-\cos 3x$ нь $x$-ийн ямар утганд арифметик прогрессийн дараалсан гурван гишүүн болох вэ?

A. $2\pi k, \pm \frac{\pi}{3}+2\pi k;$     B. $\pi k, \pm\frac{2\pi}{3}+2\pi k;$     C. $\frac{\pi}{2}+\pi k, (-1)^k\frac{\pi}{6}+\pi k;$     D. $(-1)^{k+1}\frac{\pi}{3}+\pi k, \pi+2\pi k; (k\in Z)$    
$\cos15^\circ-\sin15^\circ=?$

A. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     B. $\dfrac{\sqrt3-2}{2}$     C. $\dfrac{\sqrt2-1}{2}$     D. $\dfrac{\sqrt2+1}{2}$     E. $\dfrac{\sqrt6}{2}$    
$\sin75^\circ-\sin15^\circ=?$

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{\sqrt3}{4}$     C. $\dfrac{\sqrt2}2$     D. $\dfrac{\sqrt6-2}{2}$     E. $\dfrac{\sqrt3-1}{4}$    
$\sin x+\sin 2x+\sin 3x+\sin 4x=0$ бодвол $ x_1=\dfrac{\fbox{a}}{\fbox{b}}\pi k$, $ x_2=\pi(\fbox{c}k+1)$, $x_3=\dfrac{\pi}{2}(\fbox{d}k+1) (k\in \mathbb Z)$ болно.

Нийлбэр, ялгаврын синус, косинусын томьёо

$\sin\alpha=-\dfrac{1}{3},\cos\beta=-\dfrac23 $ ба $\pi< \alpha,\beta< \dfrac{3\pi}{2}$ бол $\sin(\alpha+\beta)$-г ол.
$\sin\alpha=\dfrac{8}{17},\sin\beta=\dfrac{15}{17}$ ба $\alpha$, $\beta\in\big(\frac{\pi}{2};\pi\big)$ бол $\sin(\alpha+\beta)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha=\dfrac45$ ба $\dfrac{\pi}{2}< \alpha< \pi$ бол $\cos\Big(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha=a$ ба $\alpha\in\Big[\dfrac{\pi}{2};\pi\Big]$ бол $\cos\Big(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=a$ ба $\alpha\in\Big(0;\dfrac{\pi}{4}\Big)$ бол $\sin2\alpha$, $\cos\Big(2\alpha+\dfrac{\pi}{4}\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{\cos(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha-\beta)}=\dfrac13 $ бол $\tg\alpha\tg\beta$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{\sin50^{\circ}\cdot\cos12^{\circ}-\sin40^{\circ}\cos78^{\circ}}{\cos68^{\circ}-\sqrt3\sin68^{\circ}}$ тооцоол.
$\cos x\cos2x-\sin x\sin2x=1$ тэгшитгэлийн $[0, 5]$ муж дахь $\sin2x>0$ байх шийдийн тоог ол.
$\sin\dfrac x2\cos\dfrac{3x}2-\dfrac1{\sqrt3}\sin2x=\sin\dfrac{3x}2\cos\dfrac x2$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos x\cos2x=\cos3x, 0^\circ< x< 180^\circ$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x\sin5x=\cos4x$ тэгшитгэлийг бод.
$\dfrac{\cos3x}{\sin2x}+\sin x=0$ тэгшитгэлийг бод.
$\dfrac{\sin6x}{\sin x+\cos x}=\dfrac{\cos6x}{\cos x-\sin x}, 0< x< \dfrac\pi2$ тэгшитгэлийг бод.
$\left(\sin\Big(x+\dfrac\pi6\Big)+\cos\Big(x+\dfrac\pi3\Big)\right)^2=0,5(1+2\sin^2x)$ тэгшитгэлийн $x^2-2\pi x\le 0$ байх бүх шийдийг ол.
$5\sin x+12\cos x=13$ тэгшитгэлийг бод.
$0^\circ< x< 45^\circ$ нөхцлийг хангах дурын $x$-ийн хувьд $\sin 3x+t\sin 2x>0$ тэнцэтгэл биш биелэх $t$-ийн утгын мужийг ол.
Дараах утгыг ол.
 1. $\cos75^{\circ}$, $\tg75^{\circ}$
 2. $\sin15^{\circ}$, $\tg15^{\circ}$
 3. $\cos165^{\circ}$, $\tg165^{\circ}$
$\alpha$ нь I мужийн өнцөг ба $\sin\alpha=\dfrac5{13}$, $\beta$ нь III мужийн өнцөг ба $\cos\beta=-\dfrac 35$ гэе. $\sin(\alpha-\beta)=\ebox$, $\cos(\alpha+\beta)=\ebox$, $\cos(\alpha-\beta)=\ebox.$
$\sin\theta=s$, $\cos\theta=c$, $\tg\theta=t$ гэвэл
 1. $\cos4\theta$, $\cos5\theta$-ийг $c$-ээр илэрхийл.
 2. $\sin 5\theta$-ийг $s$-ээр илэрхийл.
 3. $\tg 3\theta$, $\tg 4\theta$-ийг $t$-ээр илэрхийл.
$\sin7x\cos x=\sin 6x$ тэгшитгэлийг бод.

A. $x=\pi n$     B. $x_1=\dfrac{\pi}{7}+\dfrac{2\pi n}7$, $x_2=2\pi n$     C. $x_1=\dfrac{\pi}{14}+\dfrac{\pi n}7$, $x_2=\pi n$     D. $x=\dfrac{\pi}{14}+\dfrac{\pi n}7$     E. $x=(-1)^k\arcsin\dfrac{6}{7}+\pi k$    
$1-2(\sin72^\circ\cos12^\circ-\sin18^\circ\cos78^\circ)^2$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $0.5$     B. $1$     C. $-1$     D. $0$     E. $-0.5$    
$$32\cdot(\cos121^\circ\cdot\cos1^\circ+\sin59^\circ\cdot\cos89^\circ)$$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $32$     B. $-16$     C. $16$     D. $8$     E. $-8$    
$\arccos\dfrac35+\arccos\dfrac5{13}=\arccos a$ бол $a$-г ол.

A. $\dfrac{12}{13}$     B. $\dfrac45$     C. $\dfrac23$     D. $-\dfrac{37}{65}$     E. $-\dfrac{33}{65}$    
$\sin 76^\circ\cos14^{\circ}-\cos76^\circ\sin 14^\circ=?$

A. $\cos 62^\circ$     B. $0$     C. $1$     D. $\cos 28^\circ$     E. $\sin 28^\circ$    
$\cos75^\circ\cos15^\circ+\sin 75^\circ\sin15^\circ=?$

A. $\dfrac{\sqrt3}2$     B. $\dfrac{\sqrt2}2$     C. $\dfrac12$     D. $0$     E. $-0.5$    
$\cos(30^{\circ}+45^{\circ})=\cos 75^{\circ}$-ийг ашиглан $\cos 75^\circ$-ийг ол.

A. $\displaystyle\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$     B. $\displaystyle\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$     C. $\displaystyle\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{2}$     D. $\displaystyle\frac{\sqrt{3}-\sqrt{1}}{\sqrt{2}}$     E. $\frac12$    
$\cos24^\circ\cdot\cos36^\circ-\sin 24^\circ\cdot\sin 36^\circ=?$

A. $0.5$     B. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     C. $\cos 12^\circ$     D. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     E. $\sin 12^\circ$    
$\sin75^\circ$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     B. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}$     C. $\dfrac{\sqrt6+\sqrt2}{4}$     D. $\dfrac{\sqrt6-\sqrt2}{4}$     E. $\dfrac{\sqrt3-\sqrt2}{4}$    
$\dfrac{\sin3x}{\sin x}-\dfrac{\cos3x}{\cos x}=?$

A. $-3$     B. $-1$     C. $0$     D. $2$     E. $3$    
$\dfrac{\pi}{2}< \alpha< \pi,$ $\dfrac{\pi}{2}< \beta< \pi,$ $\sin\alpha=\dfrac 45,$ $\cos\beta=-\dfrac{15}{17}$ бол $\sin(\alpha+\beta)=?$

A. $-\frac{84}{85};$     B. $-\frac{7}{17};$     C. $-\frac{28}{85};$     D. $-\frac{12}{17};$    
$0< \alpha< \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3\pi}{2}< \beta< 2\pi$, $\sin\alpha=\dfrac{9}{41}$, $\sin\beta=-\dfrac{40}{41}$ бол $\cos(\alpha+\beta)=?$

A. $\dfrac{1600}{1681}$     B. $\dfrac{720}{1681}$     C. $\dfrac{360}{1681}$     D. $\dfrac{369}{1681}$     E. $\dfrac{365}{1681}$    
$\cos(\alpha+\beta)=\dfrac 13,$ $\cos(\alpha-\beta)=\dfrac 15$ бол $\tg\alpha\cdot \tg\beta$-г ол.

A. $\dfrac 12$     B. $\dfrac 13$     C. $-\dfrac12$     D. $-\dfrac14$     E. $-\dfrac13$    
$\sin\alpha+\sin\beta=1,$ $\cos\alpha+\cos\beta=\sqrt{2}$ бол $\cos(\alpha-\beta)=?$

A. $\dfrac 13$     B. $\dfrac 12$     C. $\dfrac{1-\sqrt{2}}{2}$     D. $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$     E. $-\dfrac12$    
Зурагт дүрсэлсэн өнцгийн косинус хэд вэ?

A. $0$     B. $\dfrac{1}{\sqrt5}$     C. $-\dfrac{\sqrt2}{2}$     D. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     E. $1$    
$\cos2\alpha=\dfrac{2}{3}$ бол $\sin^3\alpha\cdot\sin3\alpha+\cos^3\alpha\cdot\cos3\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $\dfrac49$     B. $\dfrac12$     C. $\dfrac8{27}$     D. $\dfrac13$     E. $\dfrac23$    
$\sin2x\cdot\cos4x-\cos2x\cdot\sin4x=0.5$ тэгшитгэлийн хамгийн их сөрөг шийд аль нь вэ?

A. $-15^\circ$     B. $-1^\circ$     C. $-30^\circ$     D. $-75^\circ$     E. $-1^\circ$    
$\alpha$, $\beta$ нь хурц өнцөг болно. $\cos\alpha=\dfrac{15}{17}$ ба $\cos\beta=\dfrac{3}{5}$ бол $\sin(\alpha+\beta)=?$

A. $\dfrac{84}{85}$     B. $\dfrac{56}{57}$     C. $\dfrac{7}{8}$     D. $\dfrac{37}{38}$     E. $\dfrac{99}{100}$    
$x$ ба $y$ нь II мужийн өнцгүүд ба $\sin x=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin y=\dfrac{3}{5}$ бол $\sin(x-y)$ хэдтэй тэнцүү вэ?

A. $-\dfrac{2\sqrt{5}}{25}$     B. $-\dfrac{\sqrt{5}}{25}$     C. $-\dfrac{2}{25}$     D. $-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$     E. $-\dfrac{22}{25}$    
$\alpha$, $\beta$ нь хурц өнцөг болно. $\cos\alpha=\dfrac{15}{17}$ ба $\cos\beta=\dfrac{3}{5}$ бол $\cos(\alpha+\beta)=?$

A. $-\dfrac{13}{85}$     B. $-\dfrac{16}{57}$     C. $-\dfrac{3}{8}$     D. $-\dfrac{17}{38}$     E. $-\dfrac{33}{100}$    
$\sin\alpha=-\dfrac{12}{13}$, $\cos\beta=\dfrac{24}{25}$ ба $0<\beta<\dfrac{\pi}{2}$, $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$ бол $\sin(\alpha-\beta)=-0.\fbox{abc}\dots$ байна.
$\alpha$ нь I мужийн өнцөг ба $\sin\alpha=\dfrac{5}{13}$, $\beta$ нь III мужийн өнцөг ба $\cos\beta=-\dfrac{3}{5}$ гэе. $\sin(\alpha-\beta)=\dfrac{\fbox{ab}}{\fbox{cd}}$, $\sin(\alpha+\beta)=-\dfrac{\fbox{ef}}{\fbox{gh}}$.
$\sin\alpha=-\dfrac 35 \Bigl(|\alpha|< \dfrac{\pi}{2}\Bigr), \cos\beta=\dfrac{5}{13} \Bigl(-\pi< \beta< 0\Bigr)$ бол $\sin(\alpha-\beta)=\dfrac{\fbox{ab}}{\fbox{cd}}$ байна.
$\sin\alpha=-\dfrac 45 \Bigl(|\alpha|< \dfrac{\pi}{2}\Bigr),$ $\sin \beta=-\dfrac{12}{13} \left(\dfrac{\pi}{2}< |\beta|< \pi\right)$ бол $\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{\fbox{cd}}{\fbox{ab}}$ байна.
$2\sin 17x\cdot \sin 2x=\sqrt{a}-3-\cos 19x$ тэгшитгэл өгөгдөв.

1) Тэгшитгэлийг шийдтэй байлгах $a$ параметрийн утга нь $a\in [\fbox{a};\fbox{bc}]$ байна.

2) $a=16$ үед тэгшитгэлийн шийд нь $x=\dfrac{\fbox{d}}{\fbox{ef}}k\pi$ болох ба $[0.5;1.5]$ завсар дахь шийдүүдийн нийлбэр $\dfrac{\fbox{g}}{\fbox{h}}\pi$ байна.
$2\cos 15x\cdot \cos 3x=\sqrt{a}-2+\cos 18x$ тэгшитгэл өгөгдөв.

1) Тэгшитгэлийг шийдтэй байлгах $a$ параметрийн утга нь $a\in [\fbox{a};\fbox{b}]$ байна.

2) $a=9$ үед тэгшитгэлийн шийд нь $x=\dfrac{\fbox{c}}{\fbox{d}}k\pi$ болох ба $[0.4;2.2]$ завсарт шийдүүдийн нийлбэр $\dfrac{\fbox{e}}{\fbox{f}}\pi$ байна.
$\left\{\begin{array}{c}\sin x\cos y=\dfrac{\sqrt2}{4}\\ \cos x\sin y=\dfrac{\sqrt2}{4}\end{array}\right.$ систем тэгшитгэлийг бодъё: $$\sin(x+y)=\dfrac{\sqrt{\fbox{a}}}{\fbox{b}},\ \sin(x-y)=\fbox{c}$$ тул $$x+y=\dfrac{(-1)^n\pi}{\fbox{d}}+\pi n,\ x-y=\pi k$$ болно. Эндээс $x=\dfrac{(-1)^n\pi}{\fbox{e}}+\dfrac{(n+k)\pi}{\fbox{f}}$, $y=\dfrac{(-1)^n\pi}{\fbox{e}}+\dfrac{(n-k)\pi}{\fbox{f}}$ байна.

Нийлбэр, ялгаврын тангес, котангесийн томьёо

$\tg\Big(\alpha+\dfrac{\pi}{6}\Big)=2$ бол $\dfrac{\sin\alpha-3\cos\alpha}{0.5\sin\alpha}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\ctg\Big(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\alpha}{2}\Big)=3$ бол $\sin\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg(\alpha+\beta)=-1$ ба $\tg\alpha=3$ бол $\tg\beta$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\beta=a$ , $2\tg(\alpha-\beta)=\tg\beta-\tg\alpha$ бол $\ctg(\alpha+\beta)$- ол.
$\tg\beta=b$, $1+\tg\alpha\tg\beta=4\ctg(\alpha-\beta)$ бол $\tg(\alpha+\beta)$-г ол.
$\tg\alpha=\dfrac 12$, $\tg\beta=\dfrac 13$ үед $\tg(\alpha-\beta)=\ebox$, түүнчлэн $\alpha$, $\beta$ хурц өнцөг үед $\alpha+\beta=\ebox$.
Эгц босоо хананд $5$м өндөртэй зураг өлгөв. Зурагны доод ирмэг газраас $1$м өндөрт байсан бол хананаас $2$м зайд байрлах, газар дээрх цэгээс энэ зурагны харагдах өнцгийг ол.
$\sin\theta=s$, $\cos\theta=c$, $\tg\theta=t$ гэвэл
 1. $\cos4\theta$, $\cos5\theta$-ийг $c$-ээр илэрхийл.
 2. $\sin 5\theta$-ийг $s$-ээр илэрхийл.
 3. $\tg 3\theta$, $\tg 4\theta$-ийг $t$-ээр илэрхийл.
$0< \alpha< \dfrac{\pi}{2},$ $0< \beta< \dfrac{\pi}{2},$ $\ctg\alpha=4,$ $\ctg\beta=\dfrac 53$ бол $\alpha+\beta=?$

A. $\dfrac{\pi}{4}$     B. $\dfrac{\pi}{3}$     C. $\dfrac{\pi}{2}$     D. $\dfrac{\pi}{6}$     E. $\dfrac{\pi}{12}$    
$0< \alpha< \dfrac{\pi}{2}$, $0< \beta< \dfrac{\pi}{2}$, $\tg\alpha=\dfrac 12$, $\tg\beta=\dfrac 13$ бол $\alpha+\beta=?$

A. $\dfrac{2\pi}{3}$     B. $\dfrac{\pi}{4}$     C. $\dfrac{\pi}{2}$     D. $\dfrac{5\pi}{6}$     E. $\dfrac{3\pi}{4}$    
бол $\tg\measuredangle BAC=?$

A. $\dfrac12$     B. $1$     C. $\dfrac32$     D. $2$     E. $\dfrac52$    
$\tg\alpha=\dfrac 12$, $\tg\beta=\dfrac 13$ үед $\tg(\alpha-\beta)=\dfrac{\fbox{a}}{\fbox{b}}$, түүнчлэн $\alpha$, $\beta$ хурц өнцөг үед $\alpha+\beta=\fbox{cd}^\circ$.

Секанс, косеканс, котангес функцүүд


Тригонометр функцийн тодорхойлолт, утга

$\left(\dfrac13\right)^{-2}+\sin\dfrac{5\pi}{4}+(\sqrt2)^{-1}+\log_{\sqrt2}2$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\left(\sqrt{\Big(\sqrt5-\dfrac52\Big)^2}-\sqrt[3]{\Big(\dfrac32-\sqrt5\Big)^3}\right)^{\frac12}-\sqrt2\sin\dfrac{7\pi}4$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\left(\sqrt{\Big(\sqrt5-\dfrac32\Big)^2}+\sqrt[3]{(1-\sqrt5)^3}\right)^{2}+2^{-\frac32}\cos\dfrac{3\pi}4$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin(-330^{\circ}) $ илэрхийллийн утгыг ол.
$x=313,-313$ утгуудийн аль дээр $f(x)=\sin x$ функц эерэг утга авах вэ?
$\cos 36^{\circ}$-ийн утгыг дараах хоёр аргаар ол.
 1. $\theta=36^\circ$ гээд $\cos\theta$-ийн хувьд тэгшитгэл зохиож бод.
 2. Адил хажуут гурвалжны суурийн өнцгийн биссектрисийг ашиглан ол.
Дараах тригонометр функцийн утгыг ол.
 1. $\sin 690^{\circ}$
 2. $\cos(-120^{\circ})$
 3. $\tg (-585^{\circ})$
Дараах утгуудыг ол.
 1. $\sin 1020^{\circ}$
 2. $\cos (-240^{\circ})$
 3. $\tg 585^{\circ}$
2 талтай $ABCDE$ зөв таван өнцөгтийн $AD$, $CE$ диагоналиудын огтлолцлын цэгийг $F$ гэе .
 1. $DF$-ийн уртыг ол.
 2. $\sin 18^{\circ}$-ийн утгыг ол.
 3. $S_{ABCDE}$-ийг ол.
Нэгж тойрог дээрх $P(\cos \theta,\sin \theta);$ $Q(\cos2\theta,\sin 2\theta);$ $R(\cos 4\theta,\sin 4\theta)$ цэгүүдийн хувьд $PQ^2+QR^2$-ийн утгын мужийг ол. $0^{\circ}\le\theta< 360^{\circ}$
Дараах өнцгийн синус, косинус, тангесийн утгыг ол.
 1. $210^{\circ}$
 2. $-45^{\circ}$
 3. $-315^{\circ}$
 4. $720^{\circ}$
 5. $-570^{\circ}$
 6. $2220^{\circ}$
Дараах утгыг ол.
 1. $\sin(-210^{\circ})$
 2. $\cos510^{\circ}$
 3. $\tg(-330^{\circ})$
$0^{\circ}\leq x\leq 180^{\circ}$, $0^{\circ}\leq y\leq 180^{\circ} $ бол $\sin(x+y)$ ба $\sin{x}+\sin{y}$-ийг жиш, тэнцэх нөхцлийг ол.
$\sin 18^{\circ}$-ийн утгыг ол.
$\sin 30^\circ$-ийн утгыг ол.

A. $0$     B. $-1$     C. $0.5$     D. $\dfrac{\sqrt{2}}2$     E. $\dfrac{\sqrt{3}}2$    
$\sin45^\circ\cdot\cos30^\circ\cdot\sin60^\circ\cdot\ctg60^\circ\cdot\tg30^\circ\cdot\tg60^\circ=?$

A. $\dfrac{2\sqrt3}{4}$     B. $\dfrac{4\sqrt3}{7}$     C. $16$     D. $-16$     E. $\dfrac{\sqrt3}{4\sqrt2}$    
$\tg 135^\circ=?$

A. $\sqrt3$     B. $1$     C. $0$     D. $-1$     E. $-\sqrt{3}$    
Дараах тоонуудын аль нь $0\le\alpha\le\pi$ байх өнцгийн синус болж чадах вэ?

A. $-0.5$     B. $0.8$     C. $\sqrt3$     D. $-\sqrt3$     E. $\dfrac{4}{3}$    
$\tg 60^\circ$-ийн утга аль нь вэ?

A. $-\sqrt3$     B. $-\dfrac{\sqrt3}{3}$     C. $1$     D. $\dfrac{\sqrt3}{3}$     E. $\sqrt3$    
$y=\sin x+\cos x$ функцийн боломжит хамгийн их утга дараах тоонуудын аль нь вэ?

A. $-2$     B. $-\sqrt2$     C. $0$     D. $\sqrt2$     E. $2$    
Дараах тоонуудын аль нь III мужид байрлах $\alpha$ өнцгийн косинусын утга болж чадах вэ?

A. $0$     B. $\dfrac12$     C. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     D. $-\dfrac{\sqrt3}{2}$     E. $-\sqrt3$    
$5\sin\dfrac{\pi}{6}-\ctg\dfrac{\pi}{4}$ утгыг ол.

A. $\dfrac{5\sqrt{3}}{2}-\dfrac{\sqrt2}{2}$     B. $3.5$     C. $\dfrac{5\sqrt{3}}{2}-1$     D. $1.5$     E. $2.5$    
$\cos45^\circ\cdot\sin30^\circ\cdot\cos60^\circ\cdot\tg60^\circ\cdot\ctg30^\circ\cdot\ctg60^\circ=?$

A. $\dfrac{\sqrt6}{8}$     B. $\dfrac{4\sqrt3}{9}$     C. $3$     D. $-3$     E. $\dfrac{\sqrt3}{4}$    
$y=\sqrt{\dfrac{3x+2}{5-x}}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг олно уу?

A. $\left]-5;\dfrac{2}{3}\right]$     B. $\left[-\dfrac{2}{3}; 5\right[$     C. $\left[-\dfrac{2}{3};5\right[$     D. $\left]-\infty;-\dfrac{3}{2}\right]\cup]5;\infty[$     E. $\left]-\infty; -\dfrac{3}{2}\right]$    
$3+\dfrac{\cos 15}{|\cos 15|}=\fbox{a}$ байна.
$3+\dfrac{\sin 15}{|\sin 15|}=\fbox{a}$ байна.

Тригонометрийн адилтгал

$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ адилтгалыг батал.
$\ctg\alpha-\tg\alpha=2\ctg2\alpha$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{1}{\tg^2\alpha}-1=\dfrac{2\cos 2\alpha}{1+\sin\left(2\alpha+\dfrac{3\pi}{2}\right)}$ адилтгалыг батал.
$\tg\beta\left(1+\dfrac{1}{\cos 2\beta}\right)=\tg 2\beta$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{\cos2\alpha}{1+\cos2\alpha}=\dfrac{\tg\alpha}{\tg2\alpha}$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\tg2\alpha+\sec2\alpha$ адилтгалыг батал.
$\ctg^2\alpha-\ctg^2\beta=\dfrac{\cos^2\alpha-\cos^2\beta}{\sin^2\alpha\sin^2\beta}$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{2\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+\beta\right)-\sqrt2\sin\beta}{2\cos\left(\dfrac{\pi}{6}+\beta\right)-\sqrt3\cos\beta}$ адилтгалыг батал.
$\tg^2\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)=\dfrac{1-\sin2\alpha}{1+\sin2\alpha}$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{2\sin2x+\sin4x}{2(\cos x+\cos3x)}=\tg2x\cdot\cos x$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{\sin2x-2\sin x}{\sin2x+2\sin x}=-\tg^2\dfrac{x}{2}$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{1+\sin\alpha-2\sin^2\left(45^{\circ}-\dfrac{\alpha}{2}\right)}{4\cos\dfrac{\alpha}{2}}=\sin\dfrac{\alpha}{2}$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{1+\sin2\alpha+\cos2\alpha}{1+\sin2\alpha-\cos2\alpha}=\ctg\alpha$ адилтгалыг батал.
$\sin^2(30^{\circ}+\alpha)-\sin^{2}(30^{\circ}-\alpha)=\dfrac{\sqrt3\sin2\alpha}{2}$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{2\tg\alpha}{\tg^2\alpha-1}=\dfrac{2\cos^2\alpha\cdot\tg\alpha}{\sin^2(-\alpha)-\cos^2\alpha}$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{\sin^2\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}+\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{1-\tg^2\alpha}-\sin\alpha=\cos\alpha$ адилтгалыг батал.
$\sin^4\alpha+\cos^4\alpha+\dfrac{1}{2}\sin^22\alpha=1$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{\sin\alpha+\sin\dfrac{\alpha}{2}}{1+\cos\alpha+\cos\dfrac{\alpha}{2}}=\tg\dfrac{\alpha}{2}$ адилтгалыг батал.
$\tg\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)=\dfrac{1+\sin2\alpha}{\cos2\alpha}$ адилтгалыг батал.
$(\tg\alpha+\ctg\alpha)^2-(\tg\alpha-\ctg\alpha)^2=4$ адилтгалыг батал.
$\sin^6\alpha+\cos^6\alpha+3\sin^2\alpha\cos^2\alpha=1$ адилтгалыг батал.
$\dfrac{\sin(\pi+x)\cos\Big(\dfrac{3\pi}{2}-x\Big)\tg\Big(x-\dfrac{\pi}{2}\Big)}{\cos\Big(\dfrac{\pi}{2}+x\Big)\cos\Big(\dfrac{3\pi}{2}+x\Big)\tg(\pi+x)}=\ctg^2x$ адилтгалыг батал.
$1+\dfrac{1-\cos^2\alpha+\tg^2\alpha\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{\sin43^{\circ}+\sin17^{\circ}}{2\cos13^{\circ}+3\sin77^{\circ}}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{\sin(\alpha+\pi)}{\sin(\alpha+\dfrac{3\pi}{2})}+\dfrac{\cos(3\pi-\alpha)}{\cos(\dfrac{\pi}{2}+\alpha)-1}=\dfrac{A}{\cos\alpha}$ адилтгал биелэж байхаар $A$-г ол.
$\dfrac{1+\cos x}{\sin x}=B\tg\dfrac{x}{2}$ адилтгал биелэж байхаар $B$-г ол.
$\sin^4\alpha+\dfrac14\sin^2(2\alpha+\pi)=(\sin\alpha)^k$ адилтгал биелэж байхаар $k$-г ол.
$2\sin4x(\cos^42x-\sin^42x)=\sin kx$ адилтгал биелэж байхаар $k$-г ол.
$\cos^2x+\cos^2(x+\alpha)-2\cos\alpha\cdot\cos x\cdot\cos(x+\alpha)$ илэрхийлэл $x$-ээс хамаарахгүй болохыг батал.
$f(x)=\sin^22x+0.5\cos4x+2\sin^2x+\cos2x$ нь $x$-ээс хамаарахгүй тогтмол утга авахыг харуулж тэр утгийг ол.
$\sin5\alpha\cos\Big(\dfrac{\pi}{2}-4\alpha\Big)+\sin(\pi-4\alpha)\sin3\alpha +\sin2\alpha\cos\Big(\dfrac{7\pi}{2}-\alpha\Big)=2\cos\alpha\sin3\alpha\sin5\alpha$ батал.
$\dfrac{-4\tg\alpha}{\tg^2\alpha-1}=\tg\Big(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\Big) +\tg\Big(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\Big)$ батал.
$\dfrac{\sin^2\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}+\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{1-\tg^2\alpha}-\sin\alpha=\cos\alpha$ батал.
$\dfrac{1+\cos(2\alpha+630^{\circ})+\sin(2\alpha+810^{\circ})} {1-\cos(2\alpha-630^{\circ})+\sin(2\alpha+630^{\circ})}=\ctg\alpha$ батал.
$\cos(\arcsin x)=\sqrt{1-x^2}$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$\sin(\arccos x)=\sqrt{1-x^2}$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$\tg(\arcsin x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, $\tg(\arccos x)=\dfrac{\sqrt{1-x^2}}{x}$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$\sin\Big(\dfrac12\arccos x\Big)=\sqrt{\dfrac{1-x}{2}}$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$\cos\Big(\dfrac12\arccos x\Big)=\sqrt{\dfrac{1+x}{2}}$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$\tg(\arcctg x)=\dfrac1x$, $\ctg(\arcctg x)=\dfrac1x$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$\cos(\arcctg x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, $\sin(\arcctg x)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$\sin(\arcctg x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$2(\sin^6\alpha+\cos^6\alpha)-3(\sin^4\alpha+\cos^4\alpha)+1=0$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$\pi< \alpha< 2\pi$ үед $\dfrac{\sqrt{1+\cos\alpha}+\sqrt{1-\cos\alpha}}{\sqrt{1+\cos\alpha}-\sqrt{1-\cos\alpha}}=\ctg\Big(\dfrac{\alpha}{2}+\dfrac{\pi}{2}\Big)$ томьёог батлаж биелэх мужийг заа.
$\dfrac{\ctg\alpha+\ctg(270^{\circ}+\alpha)}{\ctg\alpha-\ctg(270^{\circ}+\alpha)}-2\cos(135^{\circ}+\alpha)\cos(315^{\circ}-\alpha)=2\cos2\alpha$ батал.
 1. $\sin(\alpha+\beta)\cdot \sin(\alpha-\beta)=\sin^2\alpha-\sin^2\beta$ адилтгалыг батал.
 2. $\sin\alpha+\sin\beta=\dfrac 12$, $\cos \alpha+\cos\beta=\dfrac 23$ бол $\cos(\alpha-\beta)$-ийн утгыг ол.
$\triangle ABC$-ийн өнцгүүд $A$, $B$, $C$ бол дараах адилтгал биелэхийг батал. $$\sin A+\sin B+\sin C=4\cdot \cos \dfrac A2\cdot \cos\dfrac B2\cdot \cos \dfrac C2$$
 1. $\dfrac{\sin \theta}{1+\cos+\theta}+\dfrac 1{\tg+\theta}=\dfrac 1{\sin \theta}$ адитгалыг батал.
 2. $\sin \theta+\cos \theta=\dfrac 13$ бол $\sin^3 \theta+\cos^3 \theta$-ийн утгыг ол.
 1. $\cos 5\theta=f(\cos \theta)$ нөхцлийг хангах $f(x)$ функцийг ол.
 2. $\alpha=18^{\circ}$ бол $\cos \alpha\cos 3\alpha\cos7\alpha=\dfrac5{16}$ болохыг батал.
 1. $90^{\circ}< \alpha< 180^{\circ}$, $\sin\alpha=\dfrac 35$ бол $\cos2\alpha$, $\sin2\alpha$, $\tg\dfrac{\alpha}{2}$-ийн утгыг ол.
 2. $t=\tg\dfrac{\theta}{2}$ бол дараах адилтгалыг батал. $$\sin\theta=\dfrac{2t}{1+t^2}, \cos\theta=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}, \tg\theta=\dfrac{2t}{1-t^2}.$$
Дараах адилтгалыг батал.
 1. $\sin^4 \theta-\cos^4 \theta=1-2\cos^2 \theta$
 2. $\tg^2 \theta-\sin^2 \theta=\tg^2 \theta\cdot \sin^2 \theta$
 3. $\dfrac{\cos \theta}{1+\sin \theta}+\tg\theta=\dfrac1{\cos \theta}$
 4. $\dfrac{\cos \theta}{1+\sin \theta}+\dfrac{\cos \theta}{1-\sin \theta}=\dfrac2{\cos \theta}$
Дараах адилтгалыг батал.
 1. $\cos(\alpha-\beta)\cdot \cos(\alpha+\beta)=\cos^2\alpha-\sin^2\beta=\cos^2\beta-\sin^2\alpha.$
 2. $\cos x\cdot \sin(y-z)+\cos y\cdot \sin(z-x)+\cos z\cdot \sin(x-y)=0.$
Дараах адилтгал биелэхийг батал.
 1. $A+B+C=360^{\circ}$ бол $\sin A+\sin B+\sin C=4\cdot \sin \dfrac A2\cdot \sin \dfrac B2\cdot \sin \dfrac C2.$
 2. $\triangle ABC$-ны дотоод өнцгүүдийн хувьд $$\cos A+\cos B-\cos C=4\cos \dfrac A2\cdot \cos\dfrac B2\cdot \sin \dfrac C2-1 .$$
$\sin x+\sin 3x=a\sin x\cos^2 x$ адилтгал биелэгдэх тогтмол тоо $a$-г ол.
$\sin(\alpha-30^\circ)$ нь аль илэрхийлэлтэй тэнцүү вэ?

A. $\sin(30^\circ-\alpha)$     B. $\sin(120^\circ+\alpha)$     C. $\sin(120^\circ-\alpha)$     D. $\cos(120^\circ-\alpha)$     E. $\cos(90^\circ-\alpha)$    
$\sin(\alpha-30^\circ)$ нь аль илэрхийлэлтэй тэнцүү вэ?

A. $\sin(30^\circ-\alpha)$     B. $\sin(120^\circ+\alpha)$     C. $\sin(120^\circ-\alpha)$     D. $\cos(120^\circ-\alpha)$     E. $\cos(90^\circ-\alpha)$    

Тригонометрийн илэрхийлэл

$(3\sin x+2\cos x)^2+(2\sin x-3\cos x)^2$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{\Big(\sin\dfrac{\alpha}{2}+\cos\dfrac{\alpha}{2}\Big)^2}{1+\sin\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\cos^2(\pi-\alpha)+\cos^2\Big(\dfrac{3\pi}{2}-\alpha\Big)$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\tg^2(270^{\circ}+\alpha)\sin^2(180^{\circ}+\alpha)$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{1+\tg\alpha}{1-\tg\alpha}-\tg(45^{\circ}+\alpha)$ илэрхийллийг хялбарчил.
$1-\sin\alpha\cos\alpha\tg\alpha+\sin^2\alpha+3$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{\tg\alpha+\sin\alpha}{2\cos^2\dfrac{\alpha}{2}}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{2\sin\alpha-\sin2\alpha}{2\sin\alpha+\sin2\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{2(1+\sin2\alpha-\cos2\alpha)}{\sin\alpha(\sin\alpha+\cos\alpha)}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\alpha=\dfrac{\pi}{36}$ үед $\dfrac{\sqrt3\cos3\alpha}{10(\cos9\alpha+\cos3\alpha)}$ илэрхийлэлийн утгийг ол.
$\alpha=\dfrac{\pi}{12}$ үед $\dfrac{1-\sin^42\alpha-\cos^42\alpha}{2\sin^42\alpha}+1$ илэрхийлэлийн утгийг ол.
$\alpha=\dfrac{\pi}{3}$ үед $\dfrac{1+\cos\alpha+\cos2\alpha+\cos3\alpha}{\cos\alpha+2\cos^2\alpha-1}$ илэрхийлэлийн утгийг ол.
$\cos2\alpha+\sin2\alpha\cdot\tg\alpha$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{1+\tg x\tg2x}{\tg x+\ctg2x}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\cos^42x+6\sin^22x\cos^22x+\sin^42x-2\sin^24x$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{\cos\Big(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\Big)\cos\Big(\dfrac{\pi}{2}+\beta\Big)-\cos(\pi-\alpha)\cos(2\pi-\beta)}{\sin\Big(\dfrac{\pi}{2}+\alpha+\beta\Big)}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\sin^2\alpha+\sin(60^{\circ}+\alpha)\sin(60^{\circ}-\alpha)$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2-1}{\tg\Big(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\Big)-\sin\alpha\cos\alpha}-2\tg^2\alpha$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{2(\sin2\alpha+2\cos^2\alpha-1)}{\cos\alpha-\sin\alpha-\cos3\alpha+\sin3\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$2\sin\alpha\cos\alpha-\dfrac{\sin\alpha-\sin(\pi+3\alpha)+\sin2\alpha}{2\cos\alpha+1}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{2}{\sin\alpha}-\dfrac{2}{\sin3\alpha}-\dfrac{4\cos2\alpha}{\sin3\alpha}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{1+\sin\Big(\dfrac{3\pi}{2}+2x\Big)-\sin^2x}{\sin2x\sin\Big(\dfrac{\pi}{2}+x\Big)+\sin x\cos(\pi-2x)}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{\tg(180^{\circ}-\alpha)\cos(180^{\circ}-\alpha)\tg(90^{\circ}-\alpha)}{\sin(90^{\circ}+\alpha)\ctg(90^{\circ}-\alpha)\tg(90^{\circ}+\alpha)}$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{\sqrt2\cos\alpha-2\cos(45^{\circ}-\alpha)}{2\sin(30^{\circ}+\alpha)-\sqrt3\sin\alpha}+\sqrt2\tg\alpha$ илэрхийллийг хялбарчил.
$\dfrac{2\cos^2\alpha-1}{8\tg\Big(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\Big)\cos^2\Big(\dfrac{\alpha-\pi}{4}\Big)}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{2\sin^270^{\circ}-1}{2\ctg115^{\circ}\cdot\cos^2155^{\circ}}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\alpha=0.1$ бол $\dfrac{4\sin(30^{\circ}+\alpha)\sin(30^{\circ}-\alpha)}{\cos^2\alpha}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos45^{\circ}\cdot\sin3105^{\circ}+\dfrac12\ctg(-315^{\circ})-\cos270^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\alpha=112^{\circ}30'$ бол $\ctg\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=0.7$ бол $\dfrac{\sin\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha\cdot\tg\dfrac{\alpha}{2}}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\ctg x=-\dfrac45$ бол $\dfrac{\sin4x\cdot\cos2x }{(1+\cos2x)(1+\cos4x)}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin2x=3^{-\frac12}$ бол $\dfrac{\sin^2(4x-540^{\circ})}{\cos^2(4x-540^{\circ})}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\alpha=3$ бол $\dfrac{\sin\alpha-2\sin2\alpha+3\sin3\alpha}{\cos\alpha-2\cos2\alpha+3\cos3\alpha}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin x=\dfrac13$ бол $3\cdot\dfrac{\sin2x-\sin3x+\sin5x}{1+\cos x-2\sin^22x}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{1}{2\sin10^{\circ}}-2\sin70^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin16^{\circ}+\cos16^{\circ}\cdot\tg37^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos67^{\circ}30'$ ба $\cos75^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{\ctg15^{\circ}+1}{2\ctg15^{\circ}}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{\cos\dfrac{4\pi}{9}}{\sin\dfrac{19\pi}{18}}+2\cos\pi$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\Big(\dfrac{\sin80^{\circ}+\sin40^{\circ}}{\sin70^{\circ}}\Big)^2$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{16\sin251^{\circ}-10\cos161^{\circ}}{\cos19^{\circ}}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\Big(\tg\dfrac{5\pi}{16}+\tg\dfrac{3\pi}{16}\Big)\cdot\cos\dfrac{\pi}{8}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\left[\tg\Big(\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{\alpha}{4}\Big)+\tg\Big(\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\alpha}{2}\Big)\right] \big(2\cos^2\dfrac{\alpha}{2}-1\big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$2\cos20^{\circ}\cos40^{\circ}-\cos20^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos20^{\circ}+2\sin^255^{\circ}=1+\sqrt2\sin65^{\circ}$ тэнцэтгэлийг шалга.
$\sin^2(45^{\circ}+\alpha)-\sin^2(30^{\circ}-\alpha)-\sin15^{\circ}\cos(15^{\circ}+2\alpha).$
$\sin^6\alpha+\cos^6\alpha+3\sin^2\alpha\cos^2\alpha$ хялбарчил.
$2(\sin^6\alpha+\cos^6\alpha)-3(\sin^4\alpha+\cos^4\alpha)$ хялбарчил.
$\tg^3x+\tg^2x+\tg x+1-\dfrac{\sin x}{\cos^3x}$ хялбарчил.
$\dfrac{(\tg\alpha+\cos^{-1}\alpha)(\cos\alpha-\ctg\alpha)}{(\cos\alpha+\ctg\alpha)(\tg\alpha-\cos^{-1}\alpha)}$ хялбарчил.
$\sin(2\arcctg(\dfrac13))+\cos(\arcctg2\sqrt2)$ тооцоол.
$\cos2\alpha=0.4$ бол $\cos^6\alpha-\sin^6\alpha$-г ол.
$\cos\alpha+\sin\alpha=\dfrac{\sqrt2}{2}$ бол $\cos^4\alpha+\sin^4\alpha$-г ол.
$\dfrac{1}{\tg^2\alpha}+\dfrac{1}{\ctg^2\alpha}+\dfrac{1}{\sin^2\alpha}+\dfrac{1}{\cos^2\alpha}=8$ бол $\sin^22\alpha$-г ол.
$\sin\alpha-\cos\alpha=a$ бол $\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha}-\dfrac{\cos^2\alpha}{\sin\alpha}$-г ол.
$\tg9^{\circ}-\tg63^{\circ}+\tg81^{\circ}-\tg27^{\circ}$ тооцоол.
$\sin70^{\circ}\cdot\sin50^{\circ}\cdot\sin10^{\circ}$ тооцоол.
$\cos70^{\circ}\cdot\cos50^{\circ}\cdot\cos10^{\circ}$ тооцоол.
$\dfrac{1-4\sin10^{\circ}\sin70^{\circ}}{2\sin10^{\circ}}$ тооцоол.
$4\sin20^{\circ}\cdot\sin40^{\circ}\cdot\sin60^{\circ}\cdot\sin80^{\circ}$ тооцоол.
$16\sin^220^{\circ}\cdot\sin^240^{\circ}\cdot\sin^260^{\circ}\cdot\sin^280^{\circ}$ тооцоол.
$\tg20^{\circ}\cdot\tg40^{\circ}\cdot\tg80^{\circ}$ тооцоол.
$\dfrac{96\sin80^{\circ}\cdot\sin65^{\circ}\cdot\sin35^{\circ}}{\sin20^{\circ}+\sin50^{\circ}+\sin110^{\circ}}$ тооцоол.
$\dfrac{\sin50^{\circ}\cdot\cos12^{\circ}-\sin40^{\circ}\cos78^{\circ}}{\cos68^{\circ}-\sqrt3\sin68^{\circ}}$ тооцоол.
$\cos\dfrac{\pi}{7}\cdot\cos\dfrac{4\pi}{7}\cdot\cos\dfrac{5\pi}{7}=\dfrac18$ байхыг батал.
$\sin\dfrac{2}{5\alpha}\cos\dfrac{\alpha}{2}-\sin3\alpha\cos\dfrac{\pi}{3}-\dfrac14 $-г үржвэр хэлбэрт хувирга.
$\sec\alpha-\cos\alpha+\sec60^{\circ}\cdot\cos2\alpha\sin3\alpha-\sin5\alpha $-г үржвэр хэлбэрт хувирга.
$\tg2x=-\dfrac34$ ба $\sin2x>0$ бол $\log_{\tg\frac{\pi}{6}}\tg x$ илэрхийлэл тодорхойлогдохыг харуулж утгыг ол.
$\sin(\delta+\frac{\pi}{4})+\cos(\delta+\frac{\pi}{4})=-\sqrt{\dfrac45}$ бол $\log_{\frac{14}{25}}|\cos\delta|+\log_{\frac{14}{25}}|\cos3\delta|$-г тооцоол.
$\sin x+\cos x=a$ бол $\dfrac{\sin^3x+\cos^3 x}{a(a^2-3)}$-г ол.
$0< \alpha< 90^{\circ}$ бол $\dfrac{\sqrt{1+\sin\alpha}-\sqrt{1-\sin\alpha}}{4\sin\dfrac{\alpha}{2}}$-г хялбарчил.
$\sin5\alpha\cdot\sin4\alpha+\sin4\alpha\cdot\sin3\alpha-\sin2\alpha\cdot\sin\alpha-2\sin3\alpha\cdot\sin5\alpha\cdot\cos\alpha$-г хялбарчил.
$\tg3\alpha-\tg(\dfrac{\pi}{3}-\alpha)\tg(\dfrac{\pi}{3+\alpha})\tg\alpha+1 $-г хялбарчил.
$(\sqrt5+1)\sin18^{\circ}$-г тооцоол.
$\sin\alpha+\cos\alpha=1.4$ ба $0< \alpha< \dfrac{\pi}{4}$ бол $3\tg\dfrac{\alpha}{2}$-г тооцоол.
$0^{\circ}< \theta< 90^{\circ}$ ба $4\cos\theta\cdot \sin \theta\cdot \sin 3\theta=\cos3\theta$ нөхцлийг хангадаг бол $\cos \theta$, $\cos 2\theta$, $\cos 4\theta$-ийн утгыг ол.
 1. $\sin(\alpha+\beta)\cdot \sin(\alpha-\beta)=\sin^2\alpha-\sin^2\beta$ адилтгалыг батал.
 2. $\sin\alpha+\sin\beta=\dfrac 12$, $\cos \alpha+\cos\beta=\dfrac 23$ бол $\cos(\alpha-\beta)$-ийн утгыг ол.
 1. $\dfrac{\sin \theta}{1+\cos+\theta}+\dfrac 1{\tg+\theta}=\dfrac 1{\sin \theta}$ адитгалыг батал.
 2. $\sin \theta+\cos \theta=\dfrac 13$ бол $\sin^3 \theta+\cos^3 \theta$-ийн утгыг ол.
 1. $\cos 5\theta=f(\cos \theta)$ нөхцлийг хангах $f(x)$ функцийг ол.
 2. $\alpha=18^{\circ}$ бол $\cos \alpha\cos 3\alpha\cos7\alpha=\dfrac5{16}$ болохыг батал.
$a=\sin^236^{\circ}$, $b=\sin^272^{\circ}$ гэвэл $a+b$ болон $a\cdot b$ нь рациональ тоо болохыг батал.
 1. $\sin^2\theta=\cos\theta$ бол $\dfrac1{1+\cos\theta}+\dfrac1{1-\cos\theta}$-ийн утгыг ол.
 2. $\sin20^{\circ}+\cos160^{\circ}+\sin200^{\circ}+\cos(-20^{\circ})$-ийн утгыг ол.
Илэрхийлэл хялбарчил.

 1. $(\sin\theta+2\cos\theta)^2+(2\sin\theta-\cos \theta)^2$
 2. $\dfrac{\sin 4\theta+4\cos^2\theta-\cos^4 \theta+1}{3(1+\cos^2\theta)}$

 3. $\dfrac{1+\sin \theta}{\cos\theta}+\dfrac{\cos \theta}{1+\sin \theta}$
$\sin \theta+\cos\theta=\dfrac 12$ бол $\sin \theta\cdot \cos \theta=\ebox$, $\sin\theta-\cos\theta=\ebox.$ $\sin \theta\cdot\cos\theta=\dfrac 12$ бол $\cos \theta+ \sin \theta=\ebox$, $\sin^3\theta+\cos^3\theta=\ebox.$
$\theta$ нь III мужийн өнцөг ба $\tg\theta=\sqrt{2}$ бол дараах илэрхийллийн утгыг ол.
 1. $\dfrac{\cos^2\theta}{1+2\sin\theta\cdot \cos\theta}$
 2. $\dfrac{1-\sin\theta}{\cos\theta}+\dfrac{\cos\theta}{1-\sin\theta}$
$-45^{\circ}\leq \theta\leq 60^{\circ}$ гэе. $g(\theta)=2+\sin\theta-\cos^2\theta$, $f(\theta)=\dfrac3{g(\theta)}$ бол $g(\theta)$, $f(\theta)$-ийн хамгийн их, хамгийн бага утгыг ол.
Илэрхийллийн утгыг ол.
 1. $\sin(-\theta)+\sin(90^{\circ}-\theta)-\sin(90^{\circ}+\theta)+\sin(180^{\circ}-\theta);$
 2. $\cos(-10^{\circ})+\cos 80^{\circ}+\cos100^{\circ}+\cos170^{\circ}+\cos260^{\circ}+\cos280^{\circ}.$
$-90^{\circ}\leq \theta\leq 90^{\circ}$ үед $2a\cos\theta+2-\sin^2\theta$-илэрхийллийн хамгийн их, хамгийн бага утгыг ол.
$\triangle ABC$-ны дотоод өнцөг $\alpha$, $\beta$, $\gamma$-ийн хувьд $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma+ 2\cos\alpha\cos\beta\cos \gamma$ илэрхийллийн утгыг ол.
Дараах илэрхийллийг хялбарчил.

 1. $\cos \theta\cdot \cos (\theta+120^{\circ})\cdot \cos (\theta-120^{\circ})$
 2. $\sin (\theta-60^{\circ})+\sin \theta+ \sin (\theta+60^{\circ})$
$-90^{\circ}< \theta< 90^{\circ}$ ба $2\cos \theta+\sin 2\theta=1$ бол $\tg \theta$-ийн утгыг ол.
$\alpha=15^{\circ}$ бол $\dfrac{\cos4\alpha+1}{\ctg\alpha-\tg\alpha}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{\sqrt3}4$     C. $\dfrac14$     D. $\dfrac{\sqrt3}2$     E. $1$    
$\tg18^{\circ}\tg288^{\circ}+\sin32^{\circ}\sin148^{\circ}-\sin302^{\circ}\sin122^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $0$     B. $1$     C. $2$     D. $3$     E. $4$    
$\alpha=\dfrac{\pi}{36}$ үед $\dfrac{\sqrt3\cos3\alpha}{10(\cos9\alpha+\cos3\alpha)}$ илэрхийллийн утгийг ол.

A. $0$     B. $1$     C. $\dfrac12$     D. $\dfrac1{10}$     E. $-\dfrac12$    
Хэрэв $\tg\alpha=2$ бол $\dfrac{\sin\alpha}{\sin^3\alpha+\cos^3\alpha}$-г ол.

A. $\dfrac{2}{9}$     B. $\dfrac{5}{9}$     C. $\dfrac{9}{2}$     D. $\dfrac{10}{9}$     E. 2    
$\dfrac{\tg\alpha+\sin\alpha}{2\cos^2\frac{\alpha}{2}}$ илэрхийллийг хялбарчил.

A. $1$     B. $\tg\alpha$     C. $\cos\alpha$     D. $\sin\alpha$     E. $\dfrac{\tg\alpha}{2}$    
$\sin 75^\circ=?$

A. $\dfrac{\sqrt6+\sqrt2}{4}$     B. $\dfrac{\sqrt6-\sqrt2}{4}$     C. $\dfrac{\sqrt5+1}{4}$     D. $\dfrac{\sqrt5-1}{4}$     E. $\cos 105^\circ$    
Хэрэв $\tg\alpha=3$ бол $\dfrac{\sin\alpha}{\sin^3\alpha+\cos^3\alpha}=?$

A. $\dfrac{15}{14}$     B. $\dfrac{7}{9}$     C. $1$     D. $\dfrac{10}{9}$     E. $\dfrac{35}{28}$    
$\sin(\theta+45^\circ)$ нь дараах илэрхийллүүдийн алинтай нь тэнцүү вэ?

A. $\cos(45^\circ-\theta)$     B. $\cos(45^\circ+\theta)$     C. $\sin45^\circ$     D. $\sin(225^\circ+\theta)$     E. алинтай нь ч тэнцүү биш    
$\sqrt{\dfrac{1+\sin\theta}{1-\sin\theta}}-\sqrt{\dfrac{1-\sin\theta}{1+\sin\theta}}$

A. $\sec\theta-1$     B. $2\csc\theta$     C. $2\tg\theta$     D. $\sec\theta\cdot\ctg\theta$     E. $2\cdot\dfrac{\sin\theta}{|\cos\theta|}$    
$\dfrac{\sin35^\circ\cdot\cos35^\circ}{\sin55^\circ\cdot\cos55^\circ}$ илэрхийллийг хялбарчил.

A. $0$     B. $\dfrac13$     C. $\dfrac12$     D. $1$     E. $-1$    
$2\cos140^\circ\cdot\sin(-40^\circ)$

A. $-\sin10^\circ$     B. $-\cos10^\circ$     C. $\cos10^\circ$     D. $\sin40^\circ$     E. $\cos20^\circ$    
$\sin70^{\circ}\cdot\sin50^{\circ}\cdot\sin10^{\circ}$ тооцоол.

A. $\dfrac18$     B. $\dfrac38$     C. $\dfrac58$     D. $-\dfrac38$     E. $\dfrac78$    
$\sin^210^{\circ}+\sin^2130^{\circ}+\sin^2110^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $1.4$     B. $1.2$     C. $1.7$     D. $1.8$     E. $1.5$    
$\dfrac1{2\sin10^{\circ}}-2\sin70^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $1.5$     B. $0.5$     C. $1$     D. $2$     E. $-1$    
$\dfrac{\tg60^{\circ}}{\sin40^{\circ}}+4\cos100^{\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $3$     B. $2$     C. $1.5$     D. $1$     E. $0$    
$\dfrac{\sqrt{2}\cos\alpha-2\cos\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)}{2\sin\left(\frac{\pi}{6}+\alpha\right)-\sqrt{3}\sin\alpha}$ хялбарчил.

A. $\sqrt{2}\cos \alpha$     B. $-\sqrt{2}\tg\alpha$     C. $\frac{\ctg\alpha}{\sqrt{2}}$     D. $-\sqrt{2}\sin\alpha$     E. $-\sqrt{2}\ctg\alpha$    
$\dfrac{\cos\alpha-2\cos (\frac{\pi}{3}+\alpha)}{2\sin (\alpha-\frac{\pi}{6})-\sqrt{3}\sin\alpha}$ хялбарчил.

A. $-\sqrt{3}\tg\alpha$     B. $\sqrt{3}\sin\alpha$     C. $\dfrac{\ctg\alpha}{\sqrt{3}}$     D. $-\sqrt{3}\cos\alpha$     E. $\sqrt{3}\cos\alpha$    
$\dfrac{\sin 2t -2\sin (\frac{\pi}{2}-t)}{\cos(\frac{\pi}{2}-t)-\sin^2t}$-хялбарчил.

A. $2\tg t$     B. $2$     C. $-2$     D. $2\ctg t$     E. $-2\ctg t$    
$\dfrac{1-\cos 2t+\sin 2t}{1+\cos 2t+\sin 2t}\cdot \tg \left(\dfrac{\pi}{2}-t\right)$-хялбарчил.

A. $2\tg t$     B. $-1$     C. $1$     D. $\tg 2t$    
$\dfrac{1+\cos40^{\circ}+\cos80^{\circ}}{\sin 80^{\circ}+\sin 40^{\circ}}\cdot \tg 40^{\circ}$-хялбарчил.

A. $0$     B. $1$     C. $\dfrac 12$     D. $\dfrac 32$     E. $\dfrac 23$    
$\sqrt{4\cos^4\alpha-6\cos2\alpha+3}$-хялбарчил.

A. $2\cos^2\alpha+1$     B. $1+2\sin^2\alpha$     C. $2(\cos^2\alpha+1)$     D. $2(1+\sin^2\alpha)$    
$\sqrt{\sin^4\alpha+\cos2\alpha}+\sqrt{\cos^4\alpha-\cos2\alpha}$-хялбарчил.

A. $2$     B. $2|\cos\alpha|$     C. $2|\sin\alpha|$     D. $1$    
$\dfrac{(\sin\beta+\cos\beta)(1-\sin\beta\cdot \cos\beta)}{\sin\beta\cdot \tg\beta+\cos\beta\cdot \ctg\beta}$-хялбарчил.

A. $\tg\beta\cdot \sin\beta$     B. $\frac 12\sin2\beta$     C. $\ctg\beta\cdot \cos\beta$     D. 1    
$\dfrac{\cos\alpha\cdot \ctg\alpha-\sin\alpha\tg\alpha}{1+\sin\alpha\cdot \cos\alpha}$-хялбарчил.

A. $\tg\alpha-\ctg\alpha$     B. $\tg\alpha+\frac1{\tg\alpha}$     C. $\frac1{\sin\alpha}-\frac1{\cos\alpha}$     D. $\sin\alpha-\cos\alpha$    
$\sin^6\alpha+\cos^6\alpha+3\sin^2\alpha\cdot\cos^2\alpha$-хялбарчил.

A. $\dfrac43$     B. $\dfrac32$     C. $\dfrac23$     D. $1$     E. $\dfrac12$    
$\sin^2\alpha+\cos\left(\dfrac{\pi}{3}-\alpha\right)\cdot \cos\left(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\right)$-хялбарчил.

A. $-\frac 14$     B. $\frac 34$     C. $\frac 12$     D. $\frac 14$    
$\sin 2x=\dfrac 45$ бол $\sin^6x+\cos^6x=?$

A. $\dfrac{12}{25}$     B. $\dfrac{13}{25}$     C. $\dfrac{24}{25}$     D. $\dfrac{7}{25}$     E. $\dfrac{8}{25}$    
$\cos 2x=-\dfrac 35$ бол $\sin^8x-\cos^8x=?$

A. $\dfrac{51}{125}$     B. $\dfrac{57}{125}$     C. $\dfrac{13}{25}$     D. $-\dfrac{12}{25}$     E. $-\dfrac{51}{125}$    
$\sin t\cdot \cos t=-0.5$ бол $\sin^4t+\cos^4t=?$

A. $\dfrac14$     B. $\dfrac18$     C. $\dfrac12$     D. $\dfrac1{16}$     E. $\dfrac32$    
$\tg t-\ctg t=-\dfrac7{12}$ ба $0< t< \dfrac{\pi}{2}$ бол $\sin t+\cos t=?$

A. $\dfrac 75$     B. $\dfrac 76$     C. $\dfrac 54$     D. $\dfrac 43$     E. $\dfrac 32$    
$\tg\alpha+\ctg\alpha=m$ бол $\tg^2\alpha+\ctg^2\alpha=?$

A. $m^2-1$     B. $m^2-m$     C. $m^2-2$     D. $m^2+1$     E. $m^2+2$    
$\tg\alpha+\ctg\alpha=m$ бол $\tg^3\alpha+\ctg^3\alpha=?$

A. $m^3-m;$     B. $m^3-3m;$     C. $m^3-2m;$     D. $m^3-m^2;$    
$\tg\alpha=-2$ бол $\dfrac{\sin^3\alpha+\cos^3\alpha}{3\cos\alpha-\sin\alpha}=?$

A. $-\frac75$     B. $\frac7{25}$     C. $-\frac7{25}$     D. $\frac{21}{5}$     E. $-\frac{21}{5}$    
$\ctg\alpha=2$ бол $\dfrac{\cos\alpha+3\sin\alpha}{\cos^3\alpha-\sin^3\alpha}=?$

A. $\dfrac 73$     B. $\dfrac{25}{2}$     C. $\dfrac{25}{4}$     D. $\dfrac{25}{7}$     E. $\dfrac{16}{7}$    
$\sin2\alpha\cdot \ctg\alpha=?$

A. $\sin^2\alpha$     B. $2\sin^2\alpha$     C. $\cos^2\alpha$     D. $2\cos^2\alpha$     E. $1$    
$\tg\Big(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\Big)=?$

A. $\dfrac{1-\tg\alpha}{1+\tg\alpha}$     B. $\dfrac{1+\tg\alpha}{1-\tg\alpha}$     C. $\dfrac{\tg\alpha-1}{1+\tg\alpha}$     D. $\dfrac{1+\tg\alpha}{\tg\alpha-1}$     E. $-1$    
$\dfrac{\tg3\alpha+\tg\alpha}{\tg3\alpha-\tg\alpha}=?$

A. $2$     B. $\sin2\alpha$     C. $2\cos2\alpha$     D. $-\sin2\alpha$     E. $2\sin2\alpha$    
$\dfrac{1+\cos250^\circ}{\sin35^\circ\cos55^\circ}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $0.5$     B. $1$     C. $1.5$     D. $2$     E. $4$    
$\sin(\alpha+\beta)=0.8$, $\cos(\alpha-\beta)=0.3$ бол $$(\sin\alpha-\cos\alpha)(\sin\beta-\cos\beta)$$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $1.1$     B. $0.5$     C. $-0.5$     D. $0.73$     E. $0.24$    
$4\sin18^\circ\cos36^\circ=?$

A. $-1$     B. $1$     C. $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$     D. $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$     E. $-2$    
$2\cos^215^\circ-1=?$

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{\sqrt3}2$     C. $-\dfrac12$     D. $-\dfrac{\sqrt3}2$     E. $1$    
$\dfrac{\cos50^\circ+\cos10^\circ}{\cos20^\circ}$

A. $-\sqrt3$     B. $\sqrt3$     C. $-\dfrac{\sqrt3}2$     D. $\dfrac{\sqrt3}2$     E. $\dfrac12$    
$\sin50^\circ\cdot\cos10^\circ+2\sin10^\circ\cdot\sin20^\circ\cdot\cos20^\circ$

A. $\sin50^\circ$     B. $0.5$     C. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     D. $\dfrac{\sqrt2}{2}$     E. $\cos50^\circ$    
$\dfrac{1}{\sin10^\circ}-\dfrac{\sqrt3}{\cos10^\circ}=?$

A. $3$     B. $2$     C. $1$     D. $\sqrt3$     E. $4$    
$\cos^2\dfrac{\pi}{3}-\sqrt3\sin\dfrac{\pi}{6}\cdot\cos\dfrac{5\pi}{6}$ хялбарчил.

A. $0$     B. $\dfrac14+\dfrac{\sqrt3}{2}$     C. $\dfrac{1-\sqrt3}{4}$     D. $1$     E. $-1$    
$\dfrac{\sin75^\circ}{\sin15^\circ}-\dfrac{\cos75^\circ}{\cos15^\circ}=?$

A. $\sqrt3$     B. $2\sqrt3$     C. $3\sqrt3$     D. $-\sqrt3$     E. $-2\sqrt3$    
$\dfrac{\sin20^\circ-\sin30^\circ+\sin40^\circ}{\cos20^\circ-\cos30^\circ+\cos40^\circ}$

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{1}{\sqrt3}$     C. $1$     D. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     E. $\dfrac34$    
Хэрэв $\tg\alpha \cdot\ctg\alpha=2$ бол $\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin(\alpha-\beta)}=?$

A. $1$     B. $2$     C. $\frac12$     D. $3$     E. $\frac23$    
$\dfrac{\sin^4\alpha+\cos^4\alpha-1}{\sin^6\alpha+\cos^6\alpha-1}$

A. $\dfrac23$     B. $\dfrac13$     C. $\dfrac12$     D. $\dfrac32$     E. $1$    
Хэрэв $\tg\alpha\cdot\ctg\beta=2$ бол $\dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin(\alpha-\beta)}=?$

A. $1$     B. $2$     C. $\dfrac12$     D. $3$     E. $\dfrac23$    
$\sin^2\dfrac{\pi}{6}+\sin\dfrac{\pi}{3}\cdot\cos\dfrac{\pi}{6}$ хялбарчил.

A. $0$     B. $\dfrac14-\dfrac{\sqrt3}{2}$     C. $\dfrac{1+\sqrt3}{4}$     D. $-1$     E. $1$    
$\alpha=-\dfrac{\pi}{36}$ үед $\dfrac{\sqrt3\cos3\alpha}{10(\cos9\alpha+\cos3\alpha)}$ илэрхийллийн утгийг ол.

A. $0$     B. $\dfrac1{10}$     C. $\dfrac12$     D. $1$     E. $-\dfrac12$    
$\cos115^{\circ}-\cos 35^{\circ}+\cos65^{\circ}+\cos 25^{\circ}$ илэрхийллийг хялбарчил.

A. $\cos5^{\circ}$     B. $\sin5^{\circ}$     C. $\cos15^{\circ}$     D. $\sin 35^{\circ}$     E. $\sin105^\circ$    
$\tg\Big(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\Big)=?$

A. $\dfrac{1-\tg\alpha}{1+\tg\alpha}$     B. $\dfrac{1+\tg\alpha}{1-\tg\alpha}$     C. $\dfrac{\tg\alpha-1}{1+\tg\alpha}$     D. $\dfrac{1+\tg\alpha}{\tg\alpha-1}$     E. $-1$    
$\alpha=\dfrac{\pi}{36}$ үед $\dfrac{\sqrt3\cos3\alpha}{10(\cos9\alpha+\cos3\alpha)}$ илэрхийллийн утгийг ол.

A. $0$     B. $1$     C. $\dfrac12$     D. $\dfrac1{10}$     E. $-\dfrac12$    
$\alpha=15^{\circ}$ бол $\dfrac{\cos4\alpha+1}{\ctg\alpha-\tg\alpha}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $\dfrac12$     B. $\dfrac{\sqrt3}4$     C. $\dfrac14$     D. $\dfrac{\sqrt3}2$     E. $1$    
$\dfrac{1-\cos 2t+\sin 2t}{1+\cos 2t+\sin 2t}\cdot \tg \left(\dfrac{\pi}{2}-t\right)$-хялбарчил.

A. $2\tg t$     B. $-1$     C. $1$     D. $\tg 2t$    
$\dfrac{\sin65^\circ\cdot\cos65^\circ}{\sin25^\circ\cdot\cos25^\circ}$ илэрхийллийг хялбарчил.

A. $1$     B. $\dfrac16$     C. $\dfrac12$     D. $0$     E. $-1$    
Хэрэв $\ctg= 0.2$ бол $\dfrac{1+\cos2\alpha+\sin2\alpha}{1-\cos2\alpha+\sin2\alpha}$ илэрхийллийн утгыг олоорой.

A. $ 0.2 $     B. $\dfrac12$     C. $0.02$     D. $\dfrac13$     E. $0.4$    
$\dfrac{\cos(-13)^{\circ}\sin 77^{\circ}+\cos(-77^{\circ})\sin 167^{\circ}}{0.1}+\dfrac{\tg^245^{\circ}}{0.002}=\fbox{abc}.$
$\dfrac{\cos 93^{\circ}\tg 267^{\circ}+\sin 87^{\circ}}{0.1}+16\sin^415^{\circ}\cdot \cos^415^{\circ}=\dfrac{\fbox{c}}{\fbox{ab}}.$
$\sin \dfrac x2-\cos\dfrac x2=\sqrt{0.1}$ бол $\tg x=\pm \dfrac{\fbox{a}}{\sqrt{\fbox{bc}}}$ байна.
$\sin \dfrac x2+\cos\dfrac x2=\sqrt{0,3}$ бол $\ctg x=\pm \dfrac{\sqrt{\fbox{ab}}}{\fbox{c}}$ байна.
$\sin\alpha-\cos\alpha=1.2$ бол $\cos^3\alpha-\sin^3\alpha=-\fbox{a.bcd}$ байна.
$\sin\alpha+\cos\alpha=0.8$ бол $\sin^3\alpha+\cos^3\alpha=\fbox{a.bcd}$ байна.
$\dfrac{2\sin^220^{\circ}-1}{3\ctg 65^{\circ}\cdot \cos^2205^{\circ}}=-\dfrac{\cos \fbox{ab}^{\circ}}{3\tg \fbox{cd}^{\circ}\cdot \cos^2\fbox{ef}^{\circ}}=-\dfrac{\fbox{g}}{\fbox{h}}.$
$\dfrac{2\sin^270^{\circ}-1}{\tg 115^{\circ}\cdot \cos^2 115^{\circ}}=\dfrac{\cos \fbox{abc}^{\circ}}{\tg \fbox{de}^{\circ}\cdot \cos^2\fbox{fg}^{\circ}}=-\fbox{h}.$
$\dfrac{\sqrt{2}-\sin \alpha-\cos\alpha}{\sin \alpha-\cos\alpha}=\tg\left(\dfrac{\alpha}{\fbox{a}}-\dfrac{\pi}{\fbox{b}}\right).$
$\sin 165^{\circ}=\dfrac{\sqrt{\fbox{a}}-\sqrt{\fbox{b}}}{\fbox{c}}.$
$\sin 162^{\circ}=\dfrac{\sqrt{\fbox{a}}-\fbox{b}}{\fbox{c}}$.
$3\cos 2x+5\cos 2y-8\sin xcos x-24\sin y\cos y=18$ бол $\sin 2x-\sin 2y=\dfrac{\fbox{c}}{\fbox{ab}},$ $\dfrac{\tg x+1}{\tg y+1}=\fbox{d,e}$ байна.
$12\cos\varphi-10\sin \dfrac{\varphi}{2}\cos \dfrac{\varphi}{2}-a=\cos\psi+b\tg^2\psi$ гэж өгөгдөв.

1) $a=14, b=1$ бол $\sin\varphi\cdot \cos \psi =\dfrac{\fbox{c}}{\fbox{ab}}$ байна.

2) $a=-14, b=-2$ бол $\cos \varphi+\cos\psi=\dfrac{1}{\fbox{de}}$ байна.
 1. $\cos165^\circ=-\dfrac{\sqrt{\fbox{a}}}{\fbox{b}}(\sqrt{\fbox{c}}+1)$
 2. $\cos162^\circ=-\dfrac{\sqrt{\fbox{de}+\fbox{f}\sqrt{5}}}{4}$

Тригонометрийн тойрог, өнцгийн хэмжээ

$\alpha=90^{\circ}\cdot k$ ба $\beta=30^{\circ}+60^{\circ}\cdot n$ , $k, n\in\mathbb{Z}$ хэлбэрийн томьёогоор илэрхийлэгдэх өнцгүүдийн давхцлыг ол.

A. $\pm30^{\circ}+180^{\circ}p$     B. $90^{\circ}+180^{\circ}p$     C. $180^{\circ}p$     D. $90^{\circ}+360^{\circ}p$     E. $90^{\circ}$    
$\dfrac{4\pi}{9}$ радиан өнцөг аль нь вэ?

A. $20^\circ$     B. $25^\circ$     C. $50^\circ$     D. $80^\circ$     E. $100^\circ$    
$\dfrac{\pi}{15}$ хэдэн градус өнцөг вэ?

A. $6^\circ$     B. $10^\circ$     C. $12^\circ$     D. $15^\circ$     E. $18^\circ$    
$27^\circ$ хэдэн радиан өнцөг вэ?

A. $\dfrac{13\pi}{20}$     B. $\dfrac{9\pi}{20}$     C. $\dfrac{11\pi}{20}$     D. $\dfrac{3\pi}{20}$     E. $\dfrac{7\pi}{10}$    
Зөв 17 өнцөгтийн оройн өнцгийн радиан хэмжээг ол.

A. $\dfrac{18\pi}{17}$     B. $\dfrac{13\pi}{17}$     C. $\dfrac{15\pi}{17}$     D. $\dfrac{15\pi}{34}$     E. $\dfrac{16\pi}{17}$    
$\dfrac{35\pi}{6}$ өнцөгтэй ижил синус, косинустай өнцгийг ол.

A. $\dfrac{5\pi}{8}$     B. $\dfrac{11\pi}{6}$     C. $\dfrac{\pi}{4}$     D. $\dfrac{\pi}{2}$     E. $\dfrac{\pi}{6}$    
$55^\circ$ градусыг радианаар илэрхийл.

A. $\dfrac{\pi}{3}$     B. $\dfrac{11\pi}{36}$     C. $\dfrac{5\pi}{11}$     D. $\dfrac{13\pi}{36}$     E. $\dfrac{2\pi}{7}$    
$75^\circ$ градусыг радианаар илэрхийл

A. $\dfrac{\pi}{2}$     B. $\dfrac{7\pi}{12}$     C. $\dfrac{5\pi}{6}$     D. $\dfrac{5\pi}{12}$     E. $\dfrac{3\pi}{4}$    
$25^\circ$ градусыг радианаар илэрхийл.

A. $\dfrac{\pi}{6}$     B. $\dfrac{7\pi}{36}$     C. $\dfrac{2\pi}{7}$     D. $\dfrac{5\pi}{36}$     E. $\dfrac{3\pi}{5}$    
$35^\circ$ градусыг радианаар илэрхийл.

A. $\dfrac{\pi}{6}$     B. $\dfrac{7\pi}{12}$     C. $\dfrac{5\pi}{21}$     D. $\dfrac{7\pi}{36}$     E. $\dfrac{3\pi}{19}$    
Зурагт үзүүлсэн $\alpha$ өнцгийн хувьд дараах хариултуудын аль үнэн бэ?

A. $\sin\alpha=\dfrac{1}{2}$, $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt3}{2}$     B. $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt3}{2}$, $\cos\alpha=-\dfrac{1}{2}$     C. $\sin\alpha=-\dfrac{1}{2}$, $\cos\alpha=\dfrac{\sqrt3}{2}$     D. $\sin\alpha=-\dfrac{\sqrt3}{2}$, $\cos\alpha=\dfrac{1}{2}$     E. $\sin\alpha=\dfrac{1}{2}$, $\cos\alpha=-\dfrac{\sqrt3}{2}$    

Тригонометрийн урвуу функцийн утгууд

$\arcctg\Big(-\sqrt3\Big)+\arccos\Big(-\dfrac{\sqrt3}{2}\Big)+\arcsin1-\arcctg0$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\arcsin\Big(-\dfrac{1}{\sqrt2}\Big)-\arcctg\Big(-\dfrac{1}{\sqrt3}\Big)+\arccos\Big(-\dfrac{1}{2}\Big)+\arcctg1$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\left(\arcctg\Big(-\dfrac{1}{\sqrt3}\Big)+\dfrac{\pi}{6}\right)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg(2\arccos\dfrac{12}{13})$ тооцоол.
$\sin(2.5\pi+\arcctg(0.75))$ тооцоол.
$\sin(2\arcctg(\dfrac13))+\cos(\arcctg2\sqrt2)$ тооцоол.
$\sqrt3(\sin\arccos(-\dfrac{1}{2}))$ тооцоол.
$\cos^2(2\arcctg(-2))$ тооцоол.
$\arccos(\sin5.3)-\dfrac{5\pi}{2}$-г тооцоол.
$\sqrt5\sin(\dfrac12\arcctg(-\dfrac43))$-г тооцоол.
$\arctg(\tg130^{\circ})$ өнцгийг градусаар илэрхийл.

A. $-130^\circ$     B. $-50^\circ$     C. $50^\circ$     D. $130^\circ$     E. $40^\circ$    
$\tg\left(\arcsin\left(-\frac2{\sqrt5}\right)\right)=a$ бол $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^2+8x+12}{x^2-4}$ хязгаарыг бод.

A. $-5$     B. $-1$     C. $3$     D. $-4$     E. $7$    
$\cos\Big(\pi+\dfrac12\arcsin\dfrac{4}{\sqrt{17}}\Big)$ илэрхийллийн утгыг тооцоол.

A. $\sqrt{\dfrac{17-\sqrt{17}}{34}}$     B. $-\sqrt{\dfrac{17+\sqrt{17}}{34}}$     C. $-\dfrac{1}{17}$     D. $-\dfrac{2}{17}$     E. $\sqrt{\dfrac{\sqrt{17}+1}{2}}$    
$\sin\Big(\dfrac12\arcsin\Big(-\dfrac{2\sqrt2}{3}\Big)\Big)$ утгыг ол.

A. $-\dfrac{\sqrt3}{3}$     B. $\dfrac{\sqrt6}{6}$     C. $\dfrac{2\sqrt3}{3}$     D. $\sqrt{\dfrac23}$     E. $\sqrt6$    
$\arccos(\cos200^\circ)$-ийг градусаар илэрхийл.

A. $100^\circ$     B. $110^\circ$     C. $130^\circ$     D. $160^\circ$     E. $200^\circ$    
$\sin\left(\dfrac\pi4-\arccos\dfrac{\sqrt3}2\right)$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $0$     B. $1$     C. $\frac{\sqrt6-\sqrt2}4$     D. $\frac{\sqrt2-\sqrt6}4$     E. $-\frac12$    
$\sin(\arctg(-\sqrt{3}))$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $0$     B. $-\dfrac12$     C. $\dfrac12$     D. $-\dfrac{\sqrt3}{2}$     E. $\dfrac{\sqrt3}{2}$    
$\sin(\arcctg(-\sqrt3))=?$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $0$     B. $-\dfrac{1}{2}$     C. $\dfrac12$     D. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     E. $-\dfrac{\sqrt3}{2}$    
$\arccos(-0.5)=?$

A. $-\dfrac{2\pi}{3}$     B. $\dfrac{2\pi}{3}$     C. $\dfrac{\pi}{3}$     D. $-\dfrac{\pi}{3}$     E. $0.5$    
$\sin\left(2\arctg\dfrac 13\right)+\cos\left(\arctg2\sqrt{2}\right)$ хялбарчил.

A. $\dfrac 45$     B. $\dfrac1{15}$     C. $\dfrac 23$     D. $\dfrac{14}{15}$     E. $\dfrac 13$    
$\sin\left(2\arctg\dfrac 12\right)-\tg\left(\dfrac 12\arcsin\dfrac{15}{17}\right)$-хялбарчил.

A. $\dfrac{24}{25}$     B. $-\dfrac15$     C. $\dfrac 15$     D. $-\dfrac{24}{25}$     E. $\dfrac 45$    
$\arccos(\cos230^\circ)$-ыг градусаар илэрхийл.

A. $100^\circ$     B. $110^\circ$     C. $130^\circ$     D. $160^\circ$     E. $230^\circ$    
$\dfrac{1}{\pi}\Big(2\arctg\dfrac14+\arctg\dfrac{7}{23}\Big)$ илэрхийллийн утгыг тооцоол.

A. $\dfrac13$     B. $\dfrac34$     C. $\dfrac{1}{6}$     D. $\dfrac{1}{2}$     E. $\dfrac{1}{4}$    
$\cos(\arctg(-\sqrt{3}))$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $0$     B. $-\dfrac12$     C. $\dfrac12$     D. $-\dfrac{\sqrt3}{2}$     E. $\dfrac{\sqrt3}{2}$    
$\tg\Big(\arcsin\dfrac45+\dfrac{3\pi}{2}\Big)=-\dfrac{\fbox{a}}{\fbox{b}}$ тооцоол.

Туслах өнцөг оруулах арга

$\cos3x+\sin3x=\sqrt2, \dfrac{7\pi}4\le x\le\dfrac{9\pi}4$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin\dfrac x4+\cos\dfrac x4=1$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x+\cos x=\sqrt2$ тэгшитгэлийг $[-\pi, \pi]$ завсарт бод.
$1+\cos2x+\sin2x=0$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x-\cos x=1$ тэгшитгэлийг $[-3\pi, 4\pi]$ бод.
$\sin x+\cos x=\sqrt2\sin5x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x+\cos x=\sin 2x+\cos 2x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sqrt3\sin2x-\cos2x-2=0$ тэгшитгэлийг бод.
$\dfrac{\sqrt3}2\sin x+\dfrac12\cos x=\dfrac12$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x+\sqrt3\cos x=2$ тэгшитгэлийг бод.
$\sqrt3\cos x+\sin x+\sqrt2=0$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos 7x-\sin 5x=\sqrt3(\cos5x-\sin 7x)$+тэгшитгэлийн $0^\circ< x< 30^\circ$ муж дахь хамгийн их шийдийг ол.
$\sqrt{3}(\cos x-\sin 3x)=\cos3x-\sin x, 0^\circ\le x\le 20^\circ$ тэгшитгэлийг бод.
$(\sin2x-\sqrt3\cos2x)^2-5=\cos\left(\dfrac\pi6-2x\right)$ тэгшитгэлийг бод.
$(\sin x+\sqrt{3}\cos x)^2-5=\cos\left(\dfrac\pi6-x\right)$ тэгшитгэлийг бод.
$5\cos x+2\sin x=3$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin2x-4\cos2x=4$ тэгшитгэлийг бод.
$3\sin2x-4\cos2x=5$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos 2x+3\sin 2x=2$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos2x+3\sin2x=2$ тэгшитгэлийг бод.
$6\sqrt3\sin x+4\cos x=7$ тэгшитгэлийг бод.
$\dfrac{2}{\pi}\sin x+\cos(19\pi)=\cos x$ тэгшитгэлийг бод.
$0^{\circ}\leq \theta< 360^{\circ} $ үед дараах тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг бод.
 1. $\cos \theta+\sqrt{3}\sin \theta+1=0$
 2. $\cos 2\theta+\sqrt{3}\sin 2\theta+1>0$
Дараах илэрхийллийг $r\sin(\theta+\alpha)$, $r>0$, $-180^{\circ}< \alpha\leq 180^{\circ}$ хэлбэрт хувирга.
 1. $\sqrt{3}\sin\theta-\cos \theta$
 2. $\cos \theta-\sin(30^{\circ}-\theta)$
Дараах илэрхийллүүдийг $r\cdot\sin(\theta+\alpha)$ хэлбэрт хувирга.
 1. $\sin \theta-\cos \theta$
 2. $2\sin \theta+3\cos\theta$
 3. $\sin(\theta+90^{\circ})+\sin \theta$
 4. $\sin(\theta+30^{\circ})+\cos (\theta-60^{\circ})$
 5. $\sin \theta+\sqrt{3}\cos (\theta+60^{\circ})$
$0^{\circ}\leq \theta< 360^{\circ}$ үед дараах тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг бод.
 1. $\sin \theta+\sqrt{3}\cos\theta=\sqrt{2}$
 2. $\sin\theta< \sqrt{3}\cos \theta$
 3. $\sqrt{3}\sin 2\theta+\cos2\theta< 1$
$5\cos^2x+\dfrac56\sin2x=1$ тэгшитгэл $[\pi/2; 3\pi/2]$ завсарт хэдэн шийдтэй вэ?

A. $6$     B. $7$     C. $2$     D. $1$     E. $3$    
$\cos x+\sin x= \sqrt{2}$ тэгшитгэлийг бод.

A. $\dfrac{\pi}{2}+\pi k , k\in \mathbb{Z}$     B. $\dfrac{\pi}{4}+\pi k \cup -\dfrac{\pi}{4}+\pi k , k\in \mathbb{Z}$     C. $\dfrac{\pi}{4}+2\pi k , k\in \mathbb{Z}$     D. $\dfrac{\pi}{4}+\pi k , k\in \mathbb{Z}$     E. $-\dfrac{\pi}{4}+\pi k , k\in \mathbb{Z}$    
$f(x)=7\sin x - 24 \cos x $ функцийн хамгийн их ба хамгийн бага утгуудын ялгаврыг ол.

A. 25     B. 24     C. 48     D. 49     E. 50    
$\displaystyle\sin x+\cos x=\frac{\sqrt 6}{2}$ бол $\sin 2x$ хэдтэй тэнцүү вэ?

A. $\displaystyle\frac{1}{4}$     B. $\displaystyle\pm\frac{1}{2}$     C. $\displaystyle\frac{1}{2}$     D. $1$     E. $0$    
$2\sin 17x+\sqrt{3}\cos 5x+\sin 5x=0$ тэгшитгэлийг бод.

A. $-\dfrac{\pi}{33}+\dfrac{\pi k}{22}, \dfrac{\pi}{9}+\dfrac{\pi k}{6};$     B. $-\dfrac{\pi}{66}+\dfrac{\pi k}{11}, \dfrac{\pi}{9}+\dfrac{\pi k}{6};$     C. $-\dfrac{\pi}{66}+\dfrac{\pi k}{33}, \dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi k}{3};$     D. $-\dfrac{\pi}{11}+\dfrac{\pi k}{3}, \dfrac{\pi}{3}+\dfrac{2\pi k}{3}$     E. $\varnothing$    
$5\sin x-12\cos x+13\sin 3x=0$ тэгшитгэлийг бод.

A. $\frac 13\arccos\frac{5}{12}+\frac{\pi k}{3}, \frac{\pi}{3}-\frac 12\arccos\frac{5}{13}+\pi k;$     B. $\frac 13\arccos\frac{12}{13}+\frac{2\pi k}{3}, \frac{\pi}{2}-\frac 12\arccos\frac{12}{13}+\pi k;$     C. $\frac 14\arccos\frac{5}{13}+\frac{\pi k}{2}, \frac{\pi}{2}-\frac 12\arccos\frac{5}{13}+\pi k;$     D. $\frac 14\arccos\frac{12}{13}+\frac{\pi k}{4}, \frac{\pi}{3}-\frac 13\arccos\frac{12}{13}+\pi k; (k\in Z)$    
$(\sin x+\sqrt{3}\cos x)^2-5=\cos\left(\dfrac{\pi}{6}-x\right)$ тэгшитгэлийг бод.

A. $\frac{7\pi}{6}+2\pi k;$     B. $\frac{\pi}{6}+\pi k;$     C. $\frac{5\pi}{6}+2\pi k;$     D. $\frac{7\pi}{6}+\pi k; (k\in Z)$    
$(\sqrt{3}\sin x-\cos x)^2+1=4\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ тэгшитгэлийг бод.

A. $\pi n;\frac{\pi}{3}+\pi k;$     B. $2\pi k;-\frac{2\pi}{3}+2\pi n;$     C. $2\pi k,\pm\frac{\pi}{3}+2\pi n;$     D. $\pi k,-\frac{2\pi}{3}+2\pi n; (k, n\in Z)$    
$\cos 7x-\sqrt{3}\sin 7x=-\sqrt{2}$ тэгшитгэлийн $\dfrac{2}{5}\pi < x< \dfrac{6}{7}\pi$ нөхцөлийг хангах хамгийн их шийдийг, хамгийн бага шийдэд харьцуулсан харьцааг ол.

A. $\frac{59}{35};$     B. $\frac{84}{35};$     C. $\frac{84}{59};$     D. $\frac{33}{17};$    
$\sqrt{2}\cos 8x+\sqrt{2}\sin 8x=-1$ тэгшитгэлийн $\dfrac{3\pi}{8}< x< \dfrac{7\pi}{10}$ нөхцөлийг хангах хамгийн бага шийдийг хамгийн их шийдэд харьцуулсан харьцааг ол.

A. $\frac{43}{67};$     B. $\frac{67}{96};$     C. $\frac{37}{48};$     D. $\frac{23}{43};$    
$3\cos 2x-8m\cdot \sin 2x=-5$ тэгшитгэл $m$-ийн ямар утганд шийдгүй байх вэ?

A. $-\frac 12< m<\frac 13;$     B. $0<m< \frac 12;$     C. $-\frac 12< m<0;$     D. $-\frac 12< m< \frac 12;$    
$12\sin x+4\sqrt{3}\cos x=m\sqrt{3}$ тэгшитгэл $m$-ийн ямар утганд шийдтэй байх вэ?

A. $m\leq -8\vee m\geq 8;$     B. $-8\leq m\leq 8;$     C. $m\leq -8;$     D. $8\leq m;$    
$\sqrt{2}\cos 8x+\sqrt{2}\sin 8x=-1$ тэгшитгэлийн $\dfrac{3\pi}{8}< x< \dfrac{7\pi}{10}$ нөхцөлийг хангах хамгийн бага шийдийг хамгийн их шийдэд харьцуулсан харьцааг ол.

A. $\dfrac{43}{67}$     B. $\dfrac{67}{97}$     C. $\dfrac{34}{67}$     D. $\dfrac{43}{97}$     E. $\dfrac{50}{67}$    
$\displaystyle\sin x-\cos x=\frac{\sqrt 6}{2}$ бол $\sin 2x$ хэдтэй тэнцүү вэ?

A. $-\dfrac{1}{2}$     B. $\displaystyle\pm\frac{1}{2}$     C. $\dfrac{1}{4}$     D. $1$     E. $0$    
$\dfrac{\sqrt{2}}{2}(\cos \alpha+\sin\alpha) =\cos\left(\dfrac{\pi}{\fbox{a}}-\alpha\right).$
$f(x)=5\sin x+3\cos x$ бол $f'(x)=f'(0)$ тэгшитгэлийн шийдүүд нь $x_1=\fbox{a}\cdot m\pi$; $x_2=\fbox{b}\cdot m\pi-2\arctg \displaystyle\frac{\fbox{c}}{\fbox{d}}$; $m\in Z$ болно.
$f(x)=5\sin x+3\cos x$ бол $f'(x)=f'(\pi)$ тэгшитгэлийн шийдүүд нь $x_1=(\fbox{a}\cdot k+1)\pi,$ $x_2=2k\pi+\fbox{b}\cdot \arcctg \displaystyle\frac{\fbox{c}}{\fbox{d}}$; $k\in Z$ болно.

Универсал орлуулга

$x_0$ нь $2-\cos 2x-2\sin 2x=0$ тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг язгуур бол $\tg x_0$ хэд вэ?

A. $1$     B. $3$     C. $\frac14$     D. $4$     E. $\frac13$    
$\tg\alpha=\dfrac{4}{5}$ бол $\cos2\alpha=?$

A. $\dfrac35$     B. $-\dfrac{9}{41}$     C. $\dfrac{15}{17}$     D. $\dfrac{9}{41}$     E. $-\dfrac{15}{17}$    
$\tg\alpha=\dfrac{3}{5}$ бол $\sin2\alpha=?$

A. $\dfrac35$     B. $-\dfrac{9}{41}$     C. $-\dfrac{15}{17}$     D. $\dfrac{9}{41}$     E. $\dfrac{15}{17}$    

Үндсэн адилтгал

$\cos\alpha=0.8$ ба $0^{\circ}< \alpha< 90^{\circ}$ бол $\tg\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=-0.8$ ба $\alpha\in\Big(\pi;\dfrac{3\pi}{2}\Big)$ бол $\tg\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=\dfrac{\sqrt3}{2}$ ба $\dfrac{3\pi}{2}< \alpha< 2\pi$ бол $\sin\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\alpha=\sqrt{15}$ ба $0^{\circ}< \alpha< 90^{\circ}$ бол $\cos\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha=-\dfrac{1}{3},\cos\beta=-\dfrac23 $ ба $\pi< \alpha,\beta< \dfrac{3\pi}{2}$ бол $\sin(\alpha+\beta)$-г ол.
$\sin\alpha=\dfrac{8}{17},\sin\beta=\dfrac{15}{17}$ ба $\alpha$, $\beta\in\big(\frac{\pi}{2};\pi\big)$ бол $\sin(\alpha+\beta)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\alpha=\dfrac{12}{5}$ ба $\pi< \alpha< \dfrac{3\pi}{2}$ бол $\sin\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\alpha=-4$ ба $-90^{\circ}< \alpha< 90^{\circ}$ бол $5\sqrt{17}\sin\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha=\dfrac45$ ба $\dfrac{\pi}{2}< \alpha< \pi$ бол $\cos\Big(\dfrac{\pi}{3}+\alpha\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha=a$ ба $\alpha\in\Big[\dfrac{\pi}{2};\pi\Big]$ бол $\cos\Big(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=a$ ба $\alpha\in\Big(0;\dfrac{\pi}{4}\Big)$ бол $\sin2\alpha$, $\cos\Big(2\alpha+\dfrac{\pi}{4}\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin(\pi-x)=a$ ба $x\in\Big[-\pi;-\dfrac{\pi}{2}\Big]$ бол $\ctg\Big(\dfrac{\pi}{2}-x\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg(\pi+x)=a$ ба $x\in\Big[\pi;\dfrac{3\pi}{2}\Big]$ бол $\cos\Big(\dfrac{\pi}{2}-x\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt3}$ бол $\tg^{-2}\Big(\dfrac{7\pi}{2}+2\alpha\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\alpha=-\dfrac{5}{13}$ ба $\pi< \alpha< \dfrac{3\pi}{2}$ бол $\ctg\alpha-2\tg\dfrac{\alpha}{2}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos2\alpha=\sin\alpha$ ба $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ бол $\cos\alpha$-г ол.
 1. $180^{\circ}\leq\theta\leq 360^{\circ}$ ба $\cos\theta=-\dfrac{24}{25}$ бол $\sin\theta$, $\tg\theta$-ийн утгыг ол.
 2. $90^{\circ}\leq \theta\leq 270^{\circ}$ ба $\tg \theta=-3$ бол $\sin\theta$, $\cos\theta$-ийн утгыг ол.
$\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tg \theta$-ийн нэг нь өгөгдсөн үед нөгөө хоёрыг ол.

 1. $\sin \theta=-\dfrac 2{\sqrt{5}}, 270^{\circ}< \theta< 360^{\circ}$
 2. $\cos \theta=\dfrac13$, $180^{\circ}< \theta< 360^{\circ}.$

 3. $\tg \theta=2+\sqrt{3}$
$\theta$ нь III мужийн өнцөг ба $\tg\theta=\sqrt{2}$ бол дараах илэрхийллийн утгыг ол.
 1. $\dfrac{\cos^2\theta}{1+2\sin\theta\cdot \cos\theta}$
 2. $\dfrac{1-\sin\theta}{\cos\theta}+\dfrac{\cos\theta}{1-\sin\theta}$
$\alpha$ нь I мужийн өнцөг ба $\sin\alpha=\dfrac5{13}$, $\beta$ нь III мужийн өнцөг ба $\cos\beta=-\dfrac 35$ гэе. $\sin(\alpha-\beta)=\ebox$, $\cos(\alpha+\beta)=\ebox$, $\cos(\alpha-\beta)=\ebox.$
$\ctg\beta=2$ бол $\dfrac{7\cos\beta}{11\sin^3\beta+3\cos^3\beta}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $1$     B. $2$     C. $3$     D. $4$     E. $5$    
$\sin\alpha=\dfrac34$ бол $\tg^2\alpha=?$

A. $\dfrac 43$     B. $\dfrac 54$     C. $\dfrac 79$     D. $\dfrac 97$     E. $1$    
$\theta$ өнцөг нь хурц бөгөөд $\cos\theta=\dfrac{x}{y}$, $x>0$, $y>0$ ба $x\neq y$ бол $\tg\theta=?$

A. $\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$     B. $\dfrac{\sqrt{y^2-x^2}}{\sqrt{x^2+y^2}}$     C. $\dfrac{\sqrt{y^2-x^2}}{x}$     D. $\dfrac{\sqrt{y^2-x^2}}{y}$     E. $\dfrac{x^2+y^2}{xy}$    
Хэрэв $\sin\alpha+\cos\alpha=\dfrac13$ бол $\sin\alpha\cdot\cos\alpha=?$

A. $\dfrac{11}{18}$     B. $-\dfrac49$     C. $-\dfrac34$     D. $\dfrac52$     E. $\dfrac58$    
$\sin^440^\circ-\cos^440^\circ=?$

A. $\cos80^\circ$     B. $\sin80^\circ$     C. $\cos100^\circ$     D. $\sin100^\circ$     E. $1$    
Хэрэв $\alpha\in\big(0;\frac\pi2\big)$ ба $\sin\alpha=\frac35$ бол $\cos\alpha\cdot(\tg\alpha+\ctg\alpha)$ хэдтэй тэнцүү вэ?

A. $\dfrac35$     B. $\dfrac53$     C. $-\dfrac35$     D. $-\dfrac53$     E. $\dfrac45$    
$0< t< \dfrac{\pi}{2}$ ба $\sin(4\pi+t)=\dfrac 35$ бол $\tg (\pi-t)=?$

A. $-\dfrac 54$     B. $-\dfrac34$     C. $-\dfrac 23$     D. $-\dfrac 43$     E. $-\dfrac 12$    
$\dfrac{3\pi}{2}< t< 2\pi$ ба $\cos (2\pi+t)=\dfrac{12}{13}$ бол $\ctg (\pi-t)=?$

A. $\dfrac{13}{5}$     B. $-\dfrac{13}{12}$     C. $-\dfrac{12}5$     D. $\dfrac{12}{5}$     E. $\dfrac{13}{12}$    
$\dfrac{\pi}{2}< \alpha< \pi,$ $\dfrac{\pi}{2}< \beta< \pi,$ $\sin\alpha=\dfrac 45,$ $\cos\beta=-\dfrac{15}{17}$ бол $\sin(\alpha+\beta)=?$

A. $-\frac{84}{85};$     B. $-\frac{7}{17};$     C. $-\frac{28}{85};$     D. $-\frac{12}{17};$    
$0< \alpha< \dfrac{\pi}{2}$, $\dfrac{3\pi}{2}< \beta< 2\pi$, $\sin\alpha=\dfrac{9}{41}$, $\sin\beta=-\dfrac{40}{41}$ бол $\cos(\alpha+\beta)=?$

A. $\dfrac{1600}{1681}$     B. $\dfrac{720}{1681}$     C. $\dfrac{360}{1681}$     D. $\dfrac{369}{1681}$     E. $\dfrac{365}{1681}$    
$\sin\alpha+\sin\beta=1,$ $\cos\alpha+\cos\beta=\sqrt{2}$ бол $\cos(\alpha-\beta)=?$

A. $\dfrac 13$     B. $\dfrac 12$     C. $\dfrac{1-\sqrt{2}}{2}$     D. $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$     E. $-\dfrac12$    
$\alpha$ нь III мужийн өнцөг ба $\tg\alpha=3$ бол $\cos\alpha$ хэд байх вэ?

A. $-\dfrac13$     B. $\dfrac3{10}$     C. $-\dfrac3{10}$     D. $-\dfrac{\sqrt{10}}{10}$     E. $\dfrac{\sqrt{10}}{10}$    
$\alpha$ нь II мужийн өнцөг ба $\tg\alpha=-2$ бол $\cos\alpha$ хэд байх вэ?

A. $-\dfrac13$     B. $\dfrac1{2}$     C. $-\dfrac1{4}$     D. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$     E. $-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$    
$\alpha$, $\beta$ нь хурц өнцөг болно. $\cos\alpha=\dfrac{15}{17}$ ба $\cos\beta=\dfrac{3}{5}$ бол $\sin(\alpha+\beta)=?$

A. $\dfrac{84}{85}$     B. $\dfrac{56}{57}$     C. $\dfrac{7}{8}$     D. $\dfrac{37}{38}$     E. $\dfrac{99}{100}$    
$\sin\alpha+\cos\alpha=m$ бол $\sin2\alpha=?$

A. $m^2$     B. $m^2-1$     C. $\dfrac{m^2-1}{2}$     D. $-\dfrac{m^2-1}{2}$     E. $1-m^2$    
$x$ ба $y$ нь II мужийн өнцгүүд ба $\sin x=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$, $\sin y=\dfrac{3}{5}$ бол $\sin(x-y)$ хэдтэй тэнцүү вэ?

A. $-\dfrac{2\sqrt{5}}{25}$     B. $-\dfrac{\sqrt{5}}{25}$     C. $-\dfrac{2}{25}$     D. $-\dfrac{\sqrt{5}}{5}$     E. $-\dfrac{22}{25}$    
Хэрэв $\tg\alpha=3$ бол $\dfrac{\sin\alpha}{\sin^3\alpha+\cos^3\alpha}=?$

A. $\dfrac{15}{14}$      B. $\dfrac{7}{9}$      C. $1$      D. $\dfrac{10}{9}$      E. $\dfrac{35}{28}$    
$\dfrac{\pi}2\leq\theta\leq\pi$ байх $\theta$-ийн хувьд $\sin^2\theta-\cos^2\theta=\dfrac13$ бол $\tan\theta$-г ол.

A. $\sqrt2$     B. $\frac1{\sqrt2}$     C. $1$     D. $-\frac1{\sqrt2}$     E. $-\sqrt2$    
$\alpha$ нь 2-р мөчид байрлах ба $\tg\alpha=-\dfrac{15}{8}$ бол $\sin\alpha=?$

A. $\dfrac{8}{17}$     B. $\dfrac{15}{17}$     C. $-\dfrac{17}{15}$     D. $-\dfrac{8}{17}$     E. $\dfrac{8}{15}$    
$\tg\alpha=\dfrac{5}{12}$ ба $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$ бол $\cos\alpha=?$

A. $-\dfrac45$     B. $\dfrac{12}{13}$     C. $-\dfrac35$     D. $-\dfrac{12}{13}$     E. $-\dfrac{5}{13}$    
$\ctg\alpha=\dfrac{5}{12}$ ба $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$ бол $\cos\alpha=?$

A. $-\dfrac45$     B. $\dfrac{12}{13}$     C. $-\dfrac35$     D. $-\dfrac{5}{13}$     E. $-\dfrac{12}{13}$    
$\dfrac{3\pi}{2}< t< 2\pi$ ба $\cos (2\pi+t)=\dfrac{12}{13}$ бол $\ctg (\pi-t)=?$

A. $\dfrac{13}{5}$     B. $-\dfrac{13}{12}$     C. $-\dfrac{12}5$     D. $\dfrac{12}{5}$     E. $\dfrac{13}{12}$    
Хэрэв $\tg\alpha=2$ бол $\sqrt{2\ctg\alpha+\dfrac{1}{\sin^2\alpha}}$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $3$     B. $1.5$     C. $1$     D. $\dfrac23$     E. $0$    
$\alpha$, $\beta$ нь хурц өнцөг болно. $\cos\alpha=\dfrac{15}{17}$ ба $\cos\beta=\dfrac{3}{5}$ бол $\cos(\alpha+\beta)=?$

A. $-\dfrac{13}{85}$     B. $-\dfrac{16}{57}$     C. $-\dfrac{3}{8}$     D. $-\dfrac{17}{38}$     E. $-\dfrac{33}{100}$    
$\sin^480^\circ-\cos^480^\circ=?$

A. $\cos20^\circ$     B. $\sin20^\circ$     C. $\cos80^\circ$     D. $\sin80^\circ$     E. $0$    
$\sin\alpha=-\dfrac{12}{13}$, $\cos\beta=\dfrac{24}{25}$ ба $0<\beta<\dfrac{\pi}{2}$, $\pi<\alpha<\dfrac{3\pi}{2}$ бол $\sin(\alpha-\beta)=-0.\fbox{abc}\dots$ байна.
$\alpha$ нь I мужийн өнцөг ба $\sin\alpha=\dfrac{5}{13}$, $\beta$ нь III мужийн өнцөг ба $\cos\beta=-\dfrac{3}{5}$ гэе. $\sin(\alpha-\beta)=\dfrac{\fbox{ab}}{\fbox{cd}}$, $\sin(\alpha+\beta)=-\dfrac{\fbox{ef}}{\fbox{gh}}$.
$\cos x=\dfrac 14$; $\sin x< \cos x$ бол $\tg x=\fbox{a}\sqrt{\fbox{bc}}$ байна.
$\sin x=\dfrac 35; \cos x< \sin x$ бол $\tg x=\fbox{a}\dfrac{\fbox{c}}{\fbox{b}}$ байна.
$\sin\alpha=-\dfrac 35 \Bigl(|\alpha|< \dfrac{\pi}{2}\Bigr), \cos\beta=\dfrac{5}{13} \Bigl(-\pi< \beta< 0\Bigr)$ бол $\sin(\alpha-\beta)=\dfrac{\fbox{ab}}{\fbox{cd}}$ байна.
$\sin\alpha=-\dfrac 45 \Bigl(|\alpha|< \dfrac{\pi}{2}\Bigr),$ $\sin \beta=-\dfrac{12}{13} \left(\dfrac{\pi}{2}< |\beta|< \pi\right)$ бол $\cos(\alpha+\beta)=-\dfrac{\fbox{cd}}{\fbox{ab}}$ байна.

Үржвэрийг нийлбэр, ялгаварт хувиргах томьёо

$8(\sqrt3-\sqrt2)\sin52^{\circ}30'\cdot\cos7^{\circ}30'$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin3x\cos x=\sin5x\cos3x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin2x\cos5x-\sin3x\cos4x$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos\pi x\sin7\pi x=\cos3\pi x\sin5\pi x$ тэгшитгэлийн $[1, 2]$ муж дахь шийдийн тоог ол.
$2\sin3x\sin2x-\cos x+1=0, -250^\circ< x< -200^\circ$ тэгшитгэлийг бод.
$2\sin2x\cos3x+\sin x+\cos2x=0$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin5x-1=2\sin x\cos 4x, -100^\circ< x< -10^\circ$ тэгшитгэлийг бод.
$2\cos5x\cos8x-\cos13x=0$ тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг шийдийг градусаар илэрхийл.
$2\sin x\sin8x=\cos7x, 150^\circ< x< 180^\circ$ тэгшитгэлийг бод.
$4\sin\left(x-\dfrac\pi3\right)\cos x=-\sqrt3, -1\le x\le 3$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos(x+70^\circ)\cos(x+10^\circ)=\sin30^\circ$ тэгшитгэлийн $[-10^\circ, 170 ^\circ]$ муж дахь шийдийн тоог ол.
$\sin\left(x+\dfrac\pi4\right)\sin\left(x-\dfrac\pi4\right)=\dfrac14$ тэгшитгэлийг бод.
$2\sin x\cos 2x=\sin3x-\dfrac{\sqrt3}2$ тэгшитгэлийг бод.
$\cos(70^\circ+x)\cos(20^\circ-x)=\dfrac12, 0^\circ< x< 180^\circ$ тэгшитгэлийг бод.
$2\cos3x\sin x+2\cos^2\left(\dfrac\pi4-x\right)=1$ тэгшитгэлийг бод.
$2(\sin6x-\sin4x\sin2x)=\cos6x+\cos2x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin x\sin3x=\dfrac12$ тэгшитгэлийг бод.
$\dfrac x2\cos{3x}2-\sin x\sin3x-\sin2x\sin3x$ тэгшитгэлийг бод.
$\sin3x=4\sin x\cos2x$ тэгшитгэлийг бод.
Дараах утгыг ол.
 1. $\cos 15^{\circ}-\cos 75^{\circ}$
 2. $\sin40^{\circ}\cdot\cos70^{\circ}\cdot \sin 80^{\circ}$
Нийлбэр, үржвэрийн томъёог хэрэглэж, дараах утгыг ол.
 1. $\sin 75^{\circ}\cdot \cos 15^{\circ}$
 2. $\cos 45^{\circ}\cdot \sin 75^{\circ}$
 3. $\sin 105^{\circ}\cdot \sin 45^{\circ}$
 4. $\cos45^{\circ}\cdot \cos 75^{\circ}$
 5. $\sin 75^{\circ}+\sin 15^{\circ} $
 6. $\sin 75^{\circ}-\sin 15^{\circ}$
 7. $\cos 105^{\circ}+\cos 15^{\circ}$
 8. $\cos 105^{\circ}-\cos 15^{\circ}$
Илэрхийллийг хялбарчил.

 1. $\sin20^{\circ}\cdot \sin 40^{\circ}\cdot \sin80^{\circ}$

 2. $\cos 10^{\circ}+\cos 110^{\circ}+\cos 230^{\circ}$
$A=\sin\dfrac{\pi}{7}\cdot\sin\dfrac{2\pi}{7}\cdot\sin\dfrac{3\pi}{7}$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\dfrac{\cos3x}{\cos x}=\dfrac{\cos4x}{\cos2x}$ тэгшитгэлийн шийд аль нь вэ?

A. $k\pi$     B. $\dfrac{k\pi}{2}$     C. $2k\pi$     D. $-\dfrac{2\pi}{3}$     E. $\dfrac{2\pi}{3}$    
$2\cos140^\circ\cdot\sin(-40^\circ)$

A. $-\sin10^\circ$     B. $-\cos10^\circ$     C. $\cos10^\circ$     D. $\sin40^\circ$     E. $\cos20^\circ$    
$\cos 11x-\cos 7x\cdot \sin \left(\dfrac{13\pi}{2}-4x\right)=0$ тэгшитгэлийг бод.

A. $\frac{\pi k}{11}, \dfrac{\pi n}{7};$     B. $\frac{\pi k}{7}, \frac{\pi n}{4};$     C. $\frac{\pi}{8}+\frac{\pi k}{4}, \frac{\pi}{14}+\frac{\pi n}{7};$     D. $\frac{\pi}{14}+\frac{\pi k}{7}; (k,n\in Z)$    
$\cos 15^\circ+\cos 75^\circ$ илэрхийллийн утга аль нь вэ?

A. $\sqrt2$     B. $1$     C. $2\sqrt2$     D. $\dfrac{\sqrt6}{2}$     E. $\dfrac{\sqrt3}{2}$    
$\sin 75^{\circ}\cdot \cos 15^{\circ}=?$

A. $\dfrac{2-\sqrt3}{4}$     B. $\dfrac{2+\sqrt3}{4}$     C. $\dfrac{1}{2}$     D. $\dfrac{\sqrt{2+\sqrt3}}{2}$     E. $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt3}}{2}$    
\begin{align*} \sin 20^\circ\cdot\sin 40^\circ&\cdot\sin 80^\circ=\dfrac12(\cos\fbox{ab}^\circ-\cos\fbox{cd}^\circ)\cdot\sin80^\circ\\ &=\dfrac12\left(\dfrac12\cdot\dfrac{\sqrt3}{2}+\dfrac12\sin\fbox{efg}^\circ-\dfrac12\sin80^\circ\right)=\dfrac{\sqrt{\fbox{h}}}{\fbox{i}} \end{align*}
$2\sin7x\cdot\sin 3x=\sqrt{p}-2+\cos 4x$ тэгшитгэл өгөгдөв.
 1. Тэгшитгэлийг шийдтэй байлгах $p$ параметрийн утга нь $p\in[\fbox{a};\fbox{b}]$ байна.
 2. $p=9$ үед тэгшитгэлийн шийд нь $x=\dfrac{\pi}{\fbox{cd}}+\dfrac{\pi k}{\fbox{e}}$ байна.
$\sin7x\cdot\cos8x=\sin5x\cdot\cos6x$ тэгшитгэлийг бодоорой.

Бодолт. Үржвэр тус бүрийг нийлбэрт шилжүүлвэл:

$\dfrac{1}{\fbox{a}}(\sin\fbox{bc}x-\sin x)=\dfrac{1}{\fbox{a}}(\sin\fbox{de}x-\sin x)$ буюу $\sin\fbox{bc}x-\sin\fbox{de}x=0$ болно. Энэ ялгаварыг үржвэрт шилжүүлвэл $2\cdot\cos\fbox{fg}x\cdot\sin\fbox{h}x=0$ тул $$\left[\begin{array}{c}\cos\fbox{fg}x=0\\ \sin\fbox{h}x=0\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{c}x=\dfrac{\pi}{\fbox{fg}}(\frac12+n)\\ x=\dfrac{k\pi}{\fbox{h}}\end{array}\right. (k,n\in\mathbb Z)$$
$\sin9x\cdot\cos10x=\sin7x\cdot\cos8x$ тэгшитгэлийг бодоорой.

Бодолт. Үржвэр тус бүрийг нийлбэрт шилжүүлвэл:

$\dfrac{1}{\fbox{a}}(\sin\fbox{bc}x-\sin x)=\dfrac{1}{\fbox{a}}(\sin\fbox{de}x-\sin x)$ буюу $\sin\fbox{bc}x-\sin\fbox{de}x=0$ болно. Энэ ялгаварыг үржвэрт шилжүүлвэл $2\cdot\cos\fbox{fg}x\cdot\sin\fbox{h}x=0$ тул $$\left[\begin{array}{c}\cos\fbox{fg}x=0\\ \sin\fbox{h}x=0\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{c}x=\dfrac{\pi}{\fbox{fg}}(\frac12+n)\\ x=\dfrac{k\pi}{\fbox{h}}\end{array}\right. (k,n\in\mathbb Z)$$
$\cos7x\cdot\cos8x=\cos9x\cdot\cos10x$ тэгшитгэлийг бодоорой.

Бодолт. Үржвэр тус бүрийг нийлбэрт шилжүүлвэл:

$\dfrac{1}{\fbox{a}}(\cos\fbox{bc}+\cos x)=\dfrac{1}{\fbox{a}}(\cos\fbox{de}x+\sin x)$ буюу $\cos\fbox{bc}x-\cos\fbox{de}x=0$ болно. Энэ ялгаварыг үржвэрт шилжүүлвэл $2\cdot\sin\fbox{fg}x\cdot\sin\fbox{h}x=0$ тул $$\left[\begin{array}{c}\sin\fbox{fg}x=0\\ \sin\fbox{h}x=0\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{c}x=\dfrac{k\pi}{\fbox{fg}}\\ x=\dfrac{n\pi}{\fbox{h}}\end{array}\right. (k,n\in\mathbb Z)$$
$\cos6x\cdot\cos7x=\cos8x\cdot\cos9x$ тэгшитгэлийг бодоорой.

Бодолт. Үржвэр тус бүрийг нийлбэрт шилжүүлвэл:

$\dfrac{1}{\fbox{a}}(\cos\fbox{bc}+\cos x)=\dfrac{1}{\fbox{a}}(\cos\fbox{de}x+\sin x)$ буюу $\cos\fbox{bc}x-\cos\fbox{de}x=0$ болно. Энэ ялгаварыг үржвэрт шилжүүлвэл $2\cdot\sin\fbox{fg}x\cdot\sin\fbox{h}x=0$ тул $$\left[\begin{array}{c}\sin\fbox{fg}x=0\\ \sin\fbox{h}x=0\end{array}\right.\Rightarrow\left[\begin{array}{c}x=\dfrac{k\pi}{\fbox{fg}}\\ x=\dfrac{n\pi}{\fbox{h}}\end{array}\right. (k,n\in\mathbb Z)$$

Эмхэтгэлийн томьёо

$\sin\alpha=\sqrt{0.2}$ бол $\cos(2\alpha-\pi)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg(\pi+\alpha)=-3$ бол $\sin4\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos2\alpha=\dfrac13$ бол $\tg\alpha\cdot\ctg\Big(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin(\pi-x)=a$ ба $x\in\Big[-\pi;-\dfrac{\pi}{2}\Big]$ бол $\ctg\Big(\dfrac{\pi}{2}-x\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg(\pi+x)=a$ ба $x\in\Big[\pi;\dfrac{3\pi}{2}\Big]$ бол $\cos\Big(\dfrac{\pi}{2}-x\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin(\alpha-90^{\circ})=\dfrac{5}{13}$ ба $\sin\alpha< 0$ бол $\tg2\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\tg\Big(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\Big)=5$ бол $A=\cos2\alpha+\sin2\alpha\tg\alpha+\ctg\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos\alpha=\dfrac{1}{\sqrt3}$ бол $\tg^{-2}\Big(\dfrac{7\pi}{2}+2\alpha\Big)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\cos x=0.5$ бол $\ctg^2(630^{\circ}+2x)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin\Big(\dfrac{\pi}{2}+2\alpha\Big)=a$ ба $\alpha\in\Big(\dfrac{3\pi}{2};2\pi\Big)$ бол $\tg\alpha+\ctg\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin2\alpha=-\dfrac{1}{\sqrt6}$ бол $\tg^{-2}(\dfrac{\pi}{2}+4\alpha)$ илэрхийллийн утгыг ол.
$\sin2x=3^{-\frac12}$ бол $\dfrac{\sin^2(4x-540^{\circ})}{\cos^2(4x-540^{\circ})}$ илэрхийллийн утгыг ол.
Дараах тригонометр функцийн утгыг ол.
 1. $\sin 690^{\circ}$
 2. $\cos(-120^{\circ})$
 3. $\tg (-585^{\circ})$
Дараах утгуудыг ол.
 1. $\sin 1020^{\circ}$
 2. $\cos (-240^{\circ})$
 3. $\tg 585^{\circ}$
Дараах өнцгийн синус, косинус, тангесийн утгыг ол.
 1. $210^{\circ}$
 2. $-45^{\circ}$
 3. $-315^{\circ}$
 4. $720^{\circ}$
 5. $-570^{\circ}$
 6. $2220^{\circ}$
Дараах тригонометр функцийн утгыг, хурц өнцгийн тригонометр функцээр илэрхийл.

 1. $\sin495^{\circ}$
 2. $\cos827^{\circ}$
 3. $\tg(-250^{\circ})$
Дараах утгыг ол.
 1. $\sin(-210^{\circ})$
 2. $\cos510^{\circ}$
 3. $\tg(-330^{\circ})$
$\tg\Big(\dfrac{3\pi}{2}+\alpha\Big)=\dfrac12$ бол $\sin2\alpha$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $\dfrac45$     B. $\dfrac14$     C. $-\dfrac45$     D. $-\dfrac14$     E. $\dfrac15$    
$$32\cdot(\cos121^\circ\cdot\cos1^\circ+\sin59^\circ\cdot\cos89^\circ)$$ илэрхийллийн утгыг ол.

A. $32$     B. $-16$     C. $16$     D. $8$     E. $-8$    
$\sin(\alpha-30^\circ)$ нь аль илэрхийлэлтэй тэнцүү вэ?

A. $\sin(30^\circ-\alpha)$     B. $\sin(120^\circ+\alpha)$     C. $\sin(120^\circ-\alpha)$     D. $\cos(120^\circ-\alpha)$     E. $\cos(90^\circ-\alpha)$    
$0< t< \dfrac{\pi}{2}$ ба $\sin(4\pi+t)=\dfrac 35$ бол $\tg (\pi-t)=?$

A. $-\dfrac 54$     B. $-\dfrac34$     C. $-\dfrac 23$     D. $-\dfrac 43$     E. $-\dfrac 12$    
$\dfrac{3\pi}{2}< t< 2\pi$ ба $\cos (2\pi+t)=\dfrac{12}{13}$ бол $\ctg (\pi-t)=?$

A. $\dfrac{13}{5}$     B. $-\dfrac{13}{12}$     C. $-\dfrac{12}5$     D. $\dfrac{12}{5}$     E. $\dfrac{13}{12}$    
$\alpha+\beta=\dfrac{\pi}{2}$ бол $\dfrac{\cos\alpha+\cos\beta}{\sin\alpha+\sin\beta}=?$

A. $-1$     B. $1$     C. $\sqrt3$     D. $-\sqrt3$     E. $0$    
$\cos 510^\circ=?$

A. $0$     B. $-\dfrac{1}{2}$     C. $-\dfrac{\sqrt2}{2}$     D. $-\dfrac{\sqrt3}{2}$     E. $-1$    
$\tg(-120^\circ)=?$

A. $-\dfrac{\sqrt3}{3}$     B. $-\sqrt3$     C. $\dfrac{\sqrt3}{2}$     D. $\dfrac{\sqrt3}{3}$     E. $\sqrt3$    
$\sin 690^\circ=?$

A. $-\dfrac{\sqrt3}{2}$     B. $-\dfrac12$     C. $0$     D. $\dfrac12$     E. $\dfrac{\sqrt3}{2}$    
$\cos^2 39^\circ+\cos^251^\circ$ утгыг ол.

A. $1$     B. $2\cos^239$     C. $2\cos^251$     D. $90^\circ$     E. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$    
$\sin(\alpha-30^\circ)$ нь аль илэрхийлэлтэй тэнцүү вэ?

A. $\sin(30^\circ-\alpha)$     B. $\sin(120^\circ+\alpha)$     C. $\sin(120^\circ-\alpha)$     D. $\cos(120^\circ-\alpha)$     E. $\cos(90^\circ-\alpha)$    
$\dfrac{3\pi}{2}< t< 2\pi$ ба $\cos (2\pi+t)=\dfrac{12}{13}$ бол $\ctg (\pi-t)=?$

A. $\dfrac{13}{5}$     B. $-\dfrac{13}{12}$     C. $-\dfrac{12}5$     D. $\dfrac{12}{5}$     E. $\dfrac{13}{12}$