Монгол Бодлогын Сан

Эх хэлээрээ суралцаж, эх хэлээрээ мэдлэгээ түгээе.

Олонлог, логик

Интервал дүрслэх
Нэгтгэн зайлуулах зарчим
Олонлог өгөх, дүрслэх аргууд
Олонлогийн үйлдлүүд
Олонлогийн чадал
Тоон олонлог өгөх аргууд
Хэллэг, хэллэгийн хэлбэр
Эрэмбэлэгдсэн олонлог

Интервал дүрслэх


Нэгтгэн зайлуулах зарчим


Олонлог өгөх, дүрслэх аргууд


Олонлогийн үйлдлүүд

$U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$-ийн $A=\{1,2,4,6,8\}$, $B=\{1,3,6,9\}$ дэд олонлогийн хувьд дараах олонлогуудийг ол.
 1. $\overline{A}$
 2. $\overline{A}\cap B$
 3. $\overline{A}\cap\overline{B}$
 4. $\overline{A}\cup\overline{B}$
 5. $\overline{A\cap B}$
 6. $\overline{A\cup B}$
$U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$-ийн $A$, $B$ дэд олонлогуудын хувьд $\overline{A}\cap\overline{B}=\{1,2,5,8\}$, $A\cap B=\{3\}$ , $\overline{A}\cap B=\{4,7,10\}$ бол $A$, $B$, $A\cap\overline{B}$ олонлогуудыг ол.
$A=\{x\mid -3\le x\le 5$, $B=\{x\mid|x|< 4\}$, $C=\{x\mid k-7\le x< k+3\}$ бол
 1. Дараах олонлогуудыг ол.
  1. $\overline{B}$
  2. $A\cup\overline{B}$
  3. $A\cap\overline{B}$
 2. $A\subseteq C$ байх $k$ параметрийн утгуудыг ол.
 1. $A=\{x\mid -3\le x\le 2$, $B=\{x\mid 2x-8>0\}$, $C=\{x\mid -2< x< 5\}$ бол дараах олонлогуудыг ол.
  1. $\overline{B}$
  2. $A\cap\overline{B}$
  3. $\overline{B}\cup C$
 2. $A=\{x\mid -2\le x\le 3\}$, $B=\{x\mid k-6\le x\le k\}$ $(k\in\mathbb R)$ бол $A\subseteq B$ байх $k$ параметрийн утгуудыг ол.
Хэрэв $A$ нь сондгой бүхэл тоонуудын, $B$ нь 5-д хуваагдах бүхэл тоонуудын, $C$ нь натурал тоон олонлог бол дараах олонлогуудын аль нь $-7$-г агуулах вэ?

A. $A\cap B$     B. $A\cup B$     C. $B\cup C$     D. $B\cap C$     E. $A\cap C$    
Хэрэв $A$ нь сондгой бүхэл тоонуудын, $B$ нь 5-д хуваагдах бүхэл тоонуудын, $C$ нь натурал тоон олонлог бол дараах олонлогуудын аль нь $-7$-г агуулах вэ?

A. $A\cap B$     B. $A\cup B$     C. $B\cup C$     D. $B\cap C$     E. $A\cap C$    
$A$ жижиг дугуй, $B$ том дугуй, $C$ тэгш өнцөгт дотор орших цэгүүдийн олонлог. Будагдсан хэсэг нь олонлогууд дээрх ямар үйлдлийн үр дүнд үүссэн бэ?

A. $(A\cap B)\cap C$     B. $(A\cup B)\cap C$     C. $(A\cup C)\cap B$     D. $(A\cap B)\cup C$     E. $(B\cap C)\cup A$    
$A$ ба $B$ олонлогуудын ядаж нэгэнд нь харьяалагддаг элементүүдийн олонлогийг уг 2 олонлогийн $\ldots\ldots$ гэнэ.

A. гүйцээлт     B. огтлолцол     C. нэгдэл     D. ялгавар     E. үржвэр    

Олонлогийн чадал


Тоон олонлог өгөх аргууд


Хэллэг, хэллэгийн хэлбэр

"Нийгэмд муу сурлагатанууд нь сайн явдаг гэж сурталдах хирнээ хүүхдүүдээ өндөр хөгжилтэй оронд сургасан байх юм" энэ өгүүлбэр логик зөрчил мөн үү?


Эрэмбэлэгдсэн олонлог