Монгол Бодлогын Сан

Эх хэлээрээ суралцаж, эх хэлээрээ мэдлэгээ түгээе.

Тооны онол

Урвуу

Урвуу

$p>3$ анхны тоо ба $\dfrac{1}{1}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{p-1}=\dfrac{a}{b}$, $a,b\in\mathbb N$ бол $p^2\mid a$ гэж батал.